CHURCH OF SCIENTOLOGY
door Willy Schiettecatte

In 1950 verscheen het boek "Dianetics, Leidraad voor het Menselijk Verstand" geschreven door Lafayette Ronald Hubbard (LRH). Het boek was een enorm succes en werd in verschillende talen vertaald. Er vormden zich groepen mensen die de methode van Dianetics trachtten toe te passen op zichzelf en anderen. Daaruit is dan enkele jaren later een sekte gegroeid die de naam kreeg van "Church of Scientology".

A. WIE WAS LAFAYETTE RONALD HUBBARD?

Er zijn twee dingen waarover wij zekerheid hebben :

- hij werd geboren in Tilden, Nebraska op 13 maart 1911.
- hij stierf, of zoals zijn aanhangers zeggen "hij heeft zijn lichaam verlaten" op 24 januari 1986.

Tussen die twee data heeft hij zijn eigen mythologie gecreŽerd, of zoals zijn zoon zegt "99 % van wat mijn vader geschreven heeft over zijn eigen leven is gelogen" (Miller 1993)

Hij was de gourou en een "supermens". Ziehier wat hijzelf uitgevonden heeft en wat zijn aanhangers schrijven :

- Voor zijn 19de had hij meer dan een kwart miljoen kilometer gereist om de culturen van Java, Japan, India en de Filipijnen te bestuderen.
- Na zijn 19de studeerde hij 4 jaar aan de Georges Washington Universiteit in verschillende richtingen : wiskunde, technische wetenschappen en kernfysika
- Na zijn studies (1932) begon hij opnieuw te reizen naar : Martinique en vooral naar West-IndiŽ en HaÔti waar hij het esoterisch geloof en voodoo aantrof
- Vanaf 1929 schreef hij populaire science-fictionromans
- Hij zou ook biologische experimenten gedaan hebben die hij neerschreef in een mysterieus typoscript "Excalibur" dat te verkrijgen zou zijn tegen de prijs van 1.500 dollar.
- Tijdesn W.O.II was hij luitenant-ter-zee 2de klas en gezagvoerder op anti-onderzeeboot- korvetten. Kwam gedeeltelijk blind en verlamd uit de oorlog. Volgens de diagnose zou hij permanent invalide blijven. Maar door toepassing van zijn theorieŽn over het verstand zou hij, niet alleen veel van zijn kamaraden, maar ook zichzelf genezen hebben.
- Na W.O.II woonde hij afwisselend in de USA en Engeland.
- Richtte in Hollywood een praktijkruimte in om te kunnen experimenteren met mensen uit alle lagen van de bevolking.
- In 1947 schreef hij "Dianetics, de Nieuwe Wetenschap over Geestelijke Gezondheid". Het boek werd uitgegeven in 1950.
- Daarna verschenen nog tientallen boeken over hetzelfde onderwerp en hield hij vele lezingen.
- In 1959 installeert Hubbard zich in Engeland, waarna Scientology zich over gans Europa trachtte te verbreiden.

Opmerkingen :

- Een kwart miljoen kilometer : Dit was dus in de jaren 20 waar het commercieel vliegtuigverkeer practisch onbestaande was ! Alles moest per schip, per trein en te voet en voor zijn 19de !!!
- Kernfysika in het jaar 1930 ! Deze wetenschap was nog in haar beginperiode .
- In de jaren 30 : Studeren aan de universiteit, reizen, veel biologische experimenten doen en science-fictionromans schrijven ! Dit alles terzelfder tijd !
- Over zijn functie en graad in de Amerikaanse Marine tijdens W.O.II zijn er ook verschillende versies. Er wordt niet over gerept in de biografie vermeldt in de 5de uitgave van "Dianetics" van 1990 maar wel in deze van 2003. Is er hier een aanpassing gebeurt om hem te vergelijken met J.F. Kennedy ?
- In dezelfde biografie van 1990 vermeldt men dat LRH tijdens een reis van Seattle naar Washington D.C. een leerling van Sigmund Freud ontmoet heeft, die hem de geringe hoeveelheid kennis leerde waarover de "westerse denkwereld van geestelijke genezing" beschikte. Dit wordt niet meer vermeld in de uitgave van 2003 !
- In werkelijkheid schijnt hij de mosterd gehaald te hebben bij een in Argentina geboren Duitser : Dr Anastasius Nordenholz (1862 -1953). Deze was doctor in de filosofie en heeft in 1934 onder andere een boek geschreven : "Scientologie - Wissenschaft von der Beschaffenheit und der Tauglichkeit des Wissens" (Scientologie - Wetenschap van de aard en de bekwaamheid van het weten). Hij was ook de oprichter van een tijdschrift over "ras- en sociale hygiŤne" een belangrijke bron voor de rassenwaan van de nazi's. Was dit de "leerling van Sigmund Freud" ?
- LRH zou ook contact gehad hebben met een mysterieuse katholieke gnostische organisatie : "O.T.O" of "Ordo Templi Orientis" gesticht in 1904 door Aleister Crowley : "The Book of the Law"

Hieruit blijkt heel duidelijk dat zijn biografieŽn veel van elkaar verschillen en duistere plaatsen vertonen.

Zij hebben echter allen ťťn punt gemeen : LRH wordt voorgesteld als een superieur begaafd wezen. Als men over hem spreekt is het : "Ron de zeevaarder, Ron de wetenschapper, Ron de vliegtuigpiloot, Ron de filosoof, Ron de schrijver, Ron de ontdekkingsreiziger...enz. Hij wordt aanbeden en verafgood.

B. SAMENSTELLING VAN DE SEKTE :

I. HET RELIGIEUSE GEDEELTE :

De Kerk van Scientology is de ontwikkeling van een religieus geloof van het spirituele type dat veel gelijkenissen vertoont met het Boeddhisme. Er wordt ook naar buitenaardse invloeden verwezen. De mens is een onsterfelijk geestelijk wezen, dat reeds miljoenen jaren bestaat en zal blijven verder leven.

De mens bestaat uit drie delen : de Thťtan dat zich buiten het lichaam bevindt, het verstand en het lichaam.

De grondbeginselen van de Scientology zijn :
- Je bent een onsterfelijk geestelijk wezen.
- Je ervaringen strekken zich veel verder uit dan ťťn enkel mensenleven.
- Na een reeks "zuiveringen" wordt je CLEAR en ben je een Thťtan.
- De Thťtan is het geestelijk wezen zelf en dat bent U !

"Denk zelf na" is de slogan.

De mens moet de controle over zichzelf krijgen en daarvoor heeft LRH een methode bedacht : "dianetics". Ondanks het christelijk uitzicht lijkt het meer op Boeddhisme of zoals Marc de Turck (scientologist) zegt : "Technisch Boeddhisme".

"De mens is in wezen goed en zijn verlossing hangt af van zichzelf, van zijn relaties met anderen en het bereiken van het broederschap met het universum".

Het proselytisme (bekeringen) is de basis van de ledenwerving. De methode bestaat er in aan de geÔnteresseerden wijsmaken dat zij mentaal ziek zijn en zich beter zullen voelen in deze maatschappij dank zij "Dianetics".

Geestelijk zwakke personen of mensen die depressief zijn, zijn hen uitverkoren doelwit. De hierhoger vermelde slogan "Denk zelf na" wordt vlug vergeten, want men gaat denken zoals de leiders (O.T.) het willen.

Scientology reikt de mens op zoek naar totale "vrijheid" veel practische tips aan, maar daarvoor moet de mens eerst gezuiverd worden. Daarom moet men veel studeren. De boeken en cursussen zijn natuurlijk te koop bij Scientology en kosten veel geld. Het komt echter niet alleen op studeren aan. Men moet zich onderwerpen aan "zuiveringssessies" die vele uren in beslag nemen. Mits betaling natuurlijk !

Scientology is een eugenetische sekte, t.t.z. men wilt door hun therapie het menselijk ras vereffen en de mens tot een "Łbermensch" maken. Dezen die niet meewillen of kunnen worden verwijderd. Tiens tiens waar hebben wij dat nog gehoord ?

Scientology heeft, in de landen waar zij voet aan wal heeft, enge contacten met fascistische en neo-nazische verenigingen.

De therapie :

In den beginne moet men een "persoonlijkheidstest" (Oxford Capacity Analyse) ondergaan van ongeveer 200 vragen, die volledig gratis is. De "auditors" vinden wel gauw wat er schort en stellen u voor om u te genezen door middel van "zuiveringssessies".

Er wordt heel dikwijls verwezen naar de ondervindingen die een mens opgedaan heeft tijdens zijn verblijf als foetus (zygote en embryon) in de moederbuik. Echtelijke ruzies, slagen toegediend aan de zwangere moeder door de vader, de sexuele daad met de vader of de minnaar, het proberen van abortus te plegen en vele andere daden die gebeuren vanaf de conceptie, blijven hangen in het geheugen van de mens na de geboorte en beÔnvloeden zijn gedrag gedurende zijn ganse leven.

Ieder mens zit dus vol met negatieve herinneringen die men "engrammen" noemt. Deze engrammen moeten opgespoord en verwijderd worden. Dit gebeurt door bemiddeling van een "auditor" die de "patient" in een soort "rÍverie" ( tranche) brengt en hem ondervraagt om door te dringen tot het onderbewustzijn.

Alhoewel in "Dianetics" op verschillende plaatsen vermeld is dat iemand die niet "Clear" is, ook als "auditor" kan fuctioneren, wordt dit in andere boeken van LRH tegengesproken. De "auditor" moet zelfs meer zijn dan Clear, hij moet ten minste een Operating Thťtan (O.T.) 8 zijn ! Dit wordt men na jarenlange studie en veel geld !

In "Dianetics" staat er duidelijk vermeld dat men zichzelf niet kan Clear maken. Men kan zich dan natuurlijk afvragen of LRH Clear was of niet, en indien wel, op welke manier ? Domme vraag want de gourou LRH heeft toch alles zelf uitgevonden.

Er wordt ook een "electro-psychometer" (soort leugendetector) ingeschakeld waarmee lang vergeten trauma's verwijderd worden. Deze heeft een waarde van ongeveer 700 euro maar wordt verplicht verkocht voor 5000 euro !!!!!

In feit wordt er hier een ondervraging gedaan over de gevoeligste dťtails uit uw privť-leven. Deze informatie zou later eventueel kunnen misbruikt worden.

Na de therapie, die lang kan duren en heel veel geld kost, want iedere sessie moet betaald worden, ben je CLEAR en een THETAN geworden.

Volgens LRH kan men op deze manier homo's die volgens hem "behoorlijk ziek" zijn, genezen. Men is ook gekant tegen sex met personen van de "verkeerde leeftijd", de "verkeerde kaste of klasse" en het "verkeerde ras".

Hij heeft zich steeds gekant tegen de wetenschappelijk psyhiatrie en bestempelde de psychiaters als "kwakzalvers" !

Een van de opvallendste uithangborden van Scientology zijn de verschillende bekende filmsterren die tot de Church of Scientology zouden behoren waaronder :
Tom Cruise - John Travolta- Nicole Kidman - Juliette Lewis - Priscilla Pressley - Isaac Hayes - Dustin Hoffman - Oliver Stone- Chick Corea.

RTC (Religions Technology Center) organisme dat waakt over het correct gebruik van de Scientology-Religie.

II. DE ECONOMISCHE VLEUGEL :

De twee driehoeken die verbonden zijn door een "S" van het hier hoger afgebeeld kenteken verwijzen naar :

Eerste driehoek : kennis - verantwoordelijkheid - controle.
Tweede driehoek : affiniteit - realiteit - communicatie.

Dit schijnt allemaal lovenswaardig, maar er schuilt veel meer achter !

Men heeft over de USA en Europa een serie firma's gesticht die zich bezig houden met het organiseren van seminaries voor kader- en bestuursleden van commerciŽle bedrijven en vooral van staatsdiensten. Dit is de dekmantel waarachter de religieuse sekte zich schuil houdt.

Hun doel, in de commerciŽle sector, is verkoopstechnieken aanleren door middel van managementcursussen die zeer duur betaald worden. In de openbare sector trachten zij onder het mom van "teambuilding" tot in de hoogste regionen van ministeries door te dringen.

De Vlaamse Overheid geeft opleidingscheques aan bedrijven om hun personeel cursussen te laten volgen onder andere bij U-Man. Dit wil zeggen dat 50 % van de prijs door de overheid betaald wordt.

Een groot gedeelte van de methodes werd ook ontworpen door L. Ron Hubbard.

In BelgiŽ zijn verschillende van hun firma's verenigd onder de koepelorganisatie : "U-MAN" ( Understanding-man):
- Valgo International te Mechelen.
- Pr Consult te Mechelen.
- Delta Group te Willebroek.
- Impact consulting te Leuven.
- Advance consulting te Brussel en te Zwalm.

BUSINESSWISE MANAGEMENT CONSULTANTS

WISE of World Institue of Scientology Enterprises is een wereldwijde vereniging van bedrijfsleiders die de Scientologyprincipes in hen bedrijven toepassen

ARISTOTE : onder deze naam verbergt zich het Belgische financiŽle centrum in Luxemburg (KBCLUX) sinds 1989 van waaruit de vennootschappen van U-man beheerd worden. Volgens sommige bronnen waren zij betrokken bij het witwassen van geld en zijn er duizende documenten ten laste op mysterieus verdwenen.

III. DE NAASTENLIEFDE :

Een derde domein waarin de Scientology bedrijvig is, is de zogezegde bezorgdheid over de "naastenliefde" en de "Rechten van de Mens". Daarvoor heeft zij in 1969 een organisatie in het leven geroepen onder de naam van "Citizen Commission for Human Rights Europa". Op deze manier trachten zij in het Europees Parlement binnen te geraken om daar aan ledenwerving te doen.

Ook in het onderwijs is de Scientology werkzaam of probeert er in door te dringen.

Onder het voorwendsel van de jeugd mee te helpen om te strijden tegen de drugsverslaving richten de Scientologisten lezingen in de scholen in. Hun doelgroep is 11 tot 12-jarigen die zij een eed laten afleggen "nooit drugs te nemen" waarna zij een zilveren ster opgespeld krijgen en zich "Drugsvrije Sheriff" mogen noemen. In 1995 werden deze lessen verboden in de Vlaamse Scholen. In feite gaat het alleen om ledenwerving en kinderen op jonge leefde aan hen te binden.

Er was ook een afkickprogramma voor volwassenen : "Narconon" dat bestond uit saunabaden, het inslikken van bepaalde vitamines en het lezen, t.t.z. het kopen, van de boeken van LRH. Deze vzw werd in 1988 in BelgiŽ ontbonden wanneer er in Frankrijk een drugsverslaafde omgekomen was bij de omstreden rehabilitatietechniek die op haar toegepast was.

De "Church of Scientology" wil als "Kerk" erkent worden en dat is zij reeds in verschillende landen zoals de USA, Denemarken, Zweden en ItaliŽ. Hier ook is hun doel subsidies te krijgen en geen belastingen te betalen.

De hoofdkwartieren bevinden zich in Los Angeles, Clairwater (Florida) en in Kopenhagen (voor Europa). Sinds kort bezit de Scientology een nieuw gebouw in de Wetstraat, 91, in Brussel heel dicht bij het Europees Parlement.

C. HET BOEK "DIANETICS":

Hierna volgen enkele van de vele onzinnige beweringen die vermeld staan in het boek dat als de "bijbel" van de Kerk van Scientology beschouwd wordt. Het staat ook vol van herhalingen en gemeenplaatsen en nu en dan iets logisch dat hij bij een oude Griekse filosoof gevonden heeft en laat uitschijnen alsof het van hem is :

- Een "Clear" (iemand die gezuiverd is) is geheel vrij van psychosomatische ziekten ( asthma, manische depressies, maagzweren enz) en aberraties ( homo ). Zijn intelligentie ligt ver boven de huidige norm. Het gezichtsvermogen van oudere mensen herstelt zich tot even onder het optimum.

- De beste oplossing voor een probleem is de oplossing die het grootste aantal wezens het meest goed doet. Het is mogelijk dat daarvoor ook een zekere hoeveelheid vernietiging nodig is.

- Het absolute doel van voortbestaan is onsterfelijkheid of oneindig voortbestaan.

- Hypnose is een werktuig dat bij de toepassing van Dianetics slechts zo af en toe van nut is en in feite geheel overbodig is. (Hypnose wordt dus toegepast)

- Dianetics berust op enorm veel onderzoek ! (het boek is geschreven in 1947 en LRH was tot 1945 in het leger. Wat beduidt dan "enorm veel onderzoek ?)

- Dianetics is een wetenschap ! (Een religie kan nooit een wetenschap zijn !!)

- Uit een zeer zorgvuldig onderzoek van een aantal proefpersonen (40) bleek dat blijkbaar iedereen, een of ander "demon" heeft ! Men noemt dit een "Dianetics -demon" of een parasitair circuit en vrijwel iedere geaberreerde heeft zo'n een demon -circuit.

- Het probleem van psychosomatische ziekte wordt geheel door Dianetics bestreken en met behulp van Dianetics techniek zijn zulke ziekten in alle gevallen volkomen uitgeroeid.

- Clears kunnen niet verkouden worden !

- Op dit moment (1950 ?) staan ook kanker en suikerziekte op het programma van Dianetics.

- De zintuigen, gezicht, gehoor, gevoel, smaak en reuk kunnen door mondelinge suggestie worden verscherpt of verzwakt. Het gesproken woord gaat het verstand binnen en brengt veranderingen teweeg in de functies van het lichaam.

- De klieren kunnen gemakkelijk worden beÔnvloed. Deze vloeistoffen en afscheidingen - testosteron - oestrogeen - adrenaline en afscheidingen van de schildklier, bijklieren, de hypofyse etc zijn de stoffen die het verstand gebruikt als ťťn van de middelen om het lichaam te beheersen.

- De volgende ziekten kunnen door Dianetics succesvol behandeld worden : constipatie, artritis, hoge bloeddruk, diarree, sinusitis, priapisme, tuberculose, leverkwalen, nierkwalen, huiduitslag, gewone verkoudheden, bindvliesontsteking, etterende open zweren enz.

- Mazelen is nooit waargenomen bij een kind dat "clear" is !

- Iemand die seksueel pervers is, zoals homoseksuelen, lesbische liefde, seksueel sadisme is in feite behoorlijk ziek ! Hij wijkt zover af van normaal dat hij voor de samenleving buitengewoon gevaarlijk is !

- Een samenleving die een doeltreffende wetenschap heeft om het probleem aan te pakken, maar toch perversiteit met al zijn bedroevende en onsmakelijke gevolgen duldt, verdient niet om te blijven bestaan.

- Men kan zien dat de kerk volkomen gelijk heeft wanneer ze alles doet wat binnen haar macht ligt om godslastering te voorkomen. (Welke kerk ?)

-Door zulke godslasteringen ontstaan de krankzinnige fanaticus en de moordzuchtig athťÔst.

- De mens ondergaat de invloed van zijn prenatal leven in de moederbuik. De registratie begint in de cellen van de zygote, dat wil zeggen, bij de conceptie.

- Een samenleving die seks onderdrukt als iets slechts en die zo geaberreerd is dat iedereen maar abortuspogingen onderneemt, is een samenleving die zichzelf veroordeelt tot steeds toenemende kranzinnigheid. Men veroordeelt het kind dat men probeerde te aborteren tot een leven met moordenaars.

- Dat de Verenigde Staten van Amerika jaarlijks zoveel miljarden aan inrichtingen voor krankzinnigen en gevangenissen voor misdadigers uitgeeft, is voornamelijk vanwege abortuspogingen door seksueel geblokkeerde moeders, voor wie kinderen een vloek zijn en geen zegen van God.

- Een Clear staat tot de huidige norm als de huidige norm staat tot een huidige kranzinnige in een inrichting.

of eenvoudiger uitgedrukt : "Er is evenveel verschil tussen een Scientologist en een gewone mens, als tussen een gewone mens en een krankzinnige". (LRH)

- Een Clear maakt verstandelijke berekeningen, zoals bij het schaken, waar een normaal mens een half uur over zou doen, in tien tot vijftien seconden.

- Dianetics en hypnose kunnen gecombineerd worden, maar Dianetics en astrologie ook.

- In sommige gevallen kan de staat van Clear in honderd uur worden bereikt. Bij een case met grondig afgesloten herinneringen is alles mogelijk, in het uiterste geval tot zo'n duizend uur toe.

- Het staat vast dat de ongeboren foetus niet alleen geluiden hoort, maar dat de persoonlijkheid van het kind in belangrijke mate kan worden gevormd door prenatale ervaringen en ervaringen tijdens de geboorte.

- Opmerkingen die uitgesproken worden bij een persoon die bewusteloos of onder narcose is, bvb in een operatiekamer, kunnen schadelijke effecten veroorzaken.

- Men heeft niet een ziel of een spiritueel wezen, MEN IS EEN SPIRITUEEL WEZEN !

enz enz enz....

D. BELANGRIJKE DATA :

- 1970 : LRH wordt bij verstek in Frankrijk veroordeeld voor fiscale fraude.
- 1973 : inplanting in BelgiŽ
- 1982 : Interne crisis. Er vindt een zuivering plaats en de uitgewezenen stichten "Free Zone", een nieuwe beweging die gebaseerd is op dezelfde principes als Scientology.
- 1984 : Stichting van IAS (internationale organisatie die de Scientologen van de gehele wereld moet verenigen.
- 1986 : LRH sterft.
- 1990 : Ten gevolge van klachten over afpersing, mentale manipulatie en onwettige uitoefening van de geneeskunde worden verschillende Scientologen vervolgd in Frankrijk.
- 1993 : In de USA krijgt de vereniging officieel het statuut van een Kerk. In zijn boek "Une secte au coeur de la Rťpublique" schrijft de journalist Serge Faubert dat de Scientology er toe gekomen is zich te infiltreren in verschillende Franse ministeries en zelfs tot in het Elysťe toe.
- 1994 : Scientology ondersteunt in Zuid- Afrika de Inkatha partij die jarenlang meewerkte met het apartheidsregime.
- 1995 : Vlaamse minister verbiedt de lessen van drugsvoorlichting en preventie gegeven door leden van Scientology.
- 1996 : De Belgische parlementaire onderzoekscommissie vermeldt Scientology op de lijst van gevaarlijke sekten.
- In Duitsland neemt men maatregelen om de infiltratie van de overheidsorganen door de Scientologisten te beletten. Overheidsbedienden moeten een verklaring ondertekenen dat zij niet tot de Scientology-kerk behoren.
- In Lyon wordt Scientology vervolgt door het gerecht omdat een der volgelingen, onder psychologischen druk voor het betalen van enorme kosten, zelfmoord gepleegd heeft. De voormalige Franse leider van Scientology Jean-Jacques Mazier en veertien andere leden zijn op 22 november schuldig bevonden aan doodslag en fraude.
- 1997 : In Zwitserland wordt Scientology niet erkent als religie, aangezien zij niet een "opperwezen" aanbidden.
- In Brusselse hospitalen worden de informaticacursussen die gegeven worden door een lid van de Scientology verboden.
- 1999 : De Brusselse onderzoeksrechter Jean Claude Van Espen laat huiszoekingen doen in zeven gerechtelijke arrondissementen, waaronder de vennootschappen van de groep U-man, alsook in Frankrijk. Vele documenten werden in beslag genomen.
- In Marseille (Frankrijk) is het proces tegen 7 leden van Scientology terug gestart. Zij worden beschuldigd van fraude, geweldplegng en illegale uitoefening van de geneeskunde. Enkele jaren geleden startte dit proces voor het eerst, maar moest wegens procedurefouten worden stilgelegd. Nu ook zijn er duizende bewijsstukken "verdwenen" en worden er getuigen ten laste geintimideerd. Dezen die durven komen verklaren dat zij tot 25.000 euro moesten betalen voor een "zuiveringscursus".
- 2000 : Frankrijk en BelgiŽ overwegen sekten, waaronder de Scientology die aan mentale manipulatie doen, buiten de wet te stellen.
- 2003 : de onderzoeksrechter Van Espen sluit het onderzoek tegen de vzw "Scientology-kerk" af en beticht haar als rechtspersoon van criminele activiteiten. Verschillende bestuurders, waaronder de voorzitster, de penningmeester en de secretaresse worden verdacht van tot een criminele organisatie te behoren, van inbreuk op de wet voor de bescherming van de privť-sfeer, van geen hulpverlening bij personen in nood en van onwettige uitvoering van de geneeskunde. Het ganse onderzoek, 48 dozen, is overgemaakt aan het parket voor vervolg. Dit zal ook nog wel een tijdje duren. Laten we hopen dat er weer geen documenten verdwijnen !
- 2005 : Minister Onkelinx wijst de erkenning van de Kerk van Scientology als godsdienst af.
- 2007 : Er heerst een Internetoorlog tussen de BBC en Scientology. De reporter Sweeney wordt gedurende lange tijd gestalkt door Scientologyleden.
- Op 5 april heeft het Hof voor de Mensenrechten het recht op religieuse vrijheid van Scientologen in de 46 Europese staten van de Raad van Europa bevestigd. Dit wil niet zeggen dat zij overal als "kerk" erkent moeten of zullen worden.
- In Duitsland heerst er opschudding over het feit dat er een film gemaakt wordt "Valkyrie" door Tom Cruise onder de regie van Bryan Singer. Tom Cruise zelf vertolkt er de rol van Graaf von Stauffenberg, de Duitse verzetsheld die in juli 1944 een bom plaatste in de bunker van A. Hitler om deze te doden en zo een einde te maken aan de oorlog.
Het zijn vooral de Duitse officiŽle instanties die weigeren mee te werken en verbieden op historische plaatsen te filmen. Men vreest namelijk dat deze film zal misbruikt worden om propaganda te maken voor de Church of Scientology.

2007 september :

SCIENTOLOGY IN HET VISIER VAN HET BELGISCH GERECHT !!!!

Twee vzw's en twaalf personen worden door het federaal parket vervolgd voor :
lidmaatschap van een criminele organisatie
oplichting
afpersing
misbruik van vertrouwen
inbreuk op de privacywetgeving
onwettige uitoefening van de geneeskunde.

2008 april :

De federale politie heeft huiszoekingen gedaan in de hoofdzetel (Ukkel) van de Scientologiebeweging die passen in een onderzoek naar valsheid in geschrifte en afpersing. Heel wat documenten en computerbestanden werden in beslag genomen en de lokalen werden verzegeld.

Het is verwonderlijk dat juist nu het Vlaams Belangkopstuk Johan Demol reclame maakt voor Scientology, in 't bijzonder voor hun afdeling "Narconon".


Januari 2009 :

De dood van de autistische zoon, Jett, van John Travolta (lid van Scientology) brengt deze "kerk" in opspraak omdat deze laatste psychische aandoeningen niet erkent en hun leden verbiedt ze met adequate medecijnen te behandelen.
In november 2008 : Scientologykerk van BelgiŽ is in verdenking gesteld voor bedrieglijk werven van leden !
Eindelijk zal de Scientologykerk in haar geheel zich moeten verantwoorden voor een rechtbank in Frankrijk voor afpersing en misleiding en dit ondanks het feit dat de huidige President Sarkozy haar steeds heeft beschermd.
Naar gelang het land waar zij zich heeft neergelaten heeft de Scientologiekerk een ander statuut aangenomen : godsdienst, commerciŽle organisatie, cultureel centrum, instituut voor de studie van de filosofie, techniek voor de persoonlijke ontwikkeling, muziekschool, beheeronderwijs, pressiegroepen voor humanitaire hulpverlening, bestrijding van de drugshandel, anti-psychiatrielobby enz enz.
Zij wordt als erkent als godsdienst in de volgende landen :
U.S.A. - Venezuela - Portugal - Spanje - Zwedeb - Hongarije - SloveniŽ - KroatiŽ - Zuid-Afrika - Japan - TaÔwan en de Filipijnen.
Zij wordt aanzien als een (gevaarlijke) sekte in :
Frankrijk - ItaliŽ -BelgiŽ - Duitsland en Rusland.
En als vereniging zonder winstgevend doel in :
Het Verenigd Koninkrijk !
Ondertussen stuurt Scientology vanuit Denemarken (waar zij erkent zijn als godsdienst) dozen met boeken naar de Belgische openbare bibliotheken ! De vraag is of de bibliothecarissen deze boeken in hun rekken zullen zetten.

MEI 2009

In begin van de maand mei 2009 zag het er naar uit dat de "Church of Scientology " (12 personen en 2 vzw) eindelijk voor de rechtbank zou moeten verschijnen voor oplichting, afpersing, het onwettig uitoefenen van de geneeskunde en het runnen van criminele organisaties.

Vorig jaar werden er reeds verschillende huiszoekingen gedaan in de hoofdzetel aan de Gen. McArthurstraat te Ukkel en werd zij in verdenking gesteld van bedrieglijk werven van leden.

Wat vernemen wij nu ? De Brusselse raadkamer heeft beslist het dossier voor onbepaalde tijd uit te stellen ! Dit onderzoek is begonnen in 1997 en zit terug in het slop.

In Frankrijk daarentegen start er effectief een proces voor dezelfde aanklachten.

We wachten in spanning af wat het resultaat ervan zal zijn, vooral dat deze organisatie daar reeds meerdere veroordelingen heeft opgelopen.

(augustus 2009) John Travolta, eminent lid van Scientology, denkt eraan deze kerk te verlaten. Zijn autistische zoon, Jett, is onlangs overleden. Deze pseudo kerk adviseerde "ontgiftingskuren" toe te passen en pretendeert dat autisme psychosomatisch is.

Hij heeft echter schrik dat Scientology wraak zal nemen.

2009

ONWAARSCHIJNLIJK .....
Sinds enkele maanden loopt er een proces tegen de Church of Scientology in Frankrijk voor afpersing. Iedereen verwachtte op 27 october een uitspraak en de ontbinding van deze vereniging, een fixe boete en gevangenisstraffen voor de leiders.
Maar op 12 mei 2009 werden er in een ruk 140 wijzigingen aan de Franse strafwet goedgekeurd. Toevallig zit er toch een artikel tussen dat een rechtspersoonlijkheid (vereniging) niet meer kan ontbonden worden wegens ..... afpersing !
Niemand twijfelt er aan dat dit vrijwillig gebeurd is maar het is te laat !!!!
Dit is wel een heel duidelijk bewijs over welke macht deze organisatie beschikt.

NOVEMBER 2009

Ondanks alle manoeuvers is de Kerk van Scientologie in Frankrijk toch veroordeeld voor georganiseerde oplichting en homofobie !

Paul Haggis, een zeer belangrijk lid van deze sekte in de USA, heeft openlijk zijn ontslag gegeven en stapt eruit.

Wanneer komt er een veroordeling in BelgiŽ, waar hier, sinds jaren, verschillende rechtzaken hangende zijn en op een uitspraak wachten ???

E. SAMENVATTING :

Uit hetgeen hier voorafgaat, en gefeliciteerd voor de moed om dit alles te lezen, kan men het volgende vaststellen :

Men past in de Kerk van Scientology dezelfde knepen toe als in ieder andere godsdienst, te weten :

1) aankweken van schuldgevoelens over onze prťnatale ondervindingen (zoals de erfzonde).
2) Men stelt "genezing" voor mits het betalen van cursussen en sessies om Clear te worden. (zoals het biechten en het kopen van aflaten in de R.K.K.)
3) Men doet aan bekeringsijver en richt zich vooral tot onstabiele personen of mensen die zich in een morele noodsituatie bevinden.
4) Onder het mom van naastenliefde tracht men geld los te krijgen bij staatsinstellingen.
5) Zij "verdedigen" de familie zolang de ganse familie meewerkt. Zodra er familileden zijn die willen uitstappen of tegenwerken worden deze op alle manieren ge intimideerd, vernederd en verbannen.
6) Leden die willen uittreden worden vervolgd en moeten enorme financiŽle vergoedingen betalen. Hetzelfde gebeurt met firma's die een contract met U-man afbreken.

De Scientologisten bereiden ons een schitterende toekomst voor , een maatschappij waar er alleen plaats is voor een superieur menselijk ras van onfeilbare mooie en eeuwig glimlachende mensen en gezuiverd zijn van de parasieten.

Het is vanzelfsprekend dat er godsdienstvrijheid moet zijn. Dit houdt ook in dat er vrijheid van mening, voor of tegen, gewaarborgd is. En dat men er moet kunnen op wijzen welke nefaste gevolgen er zich kunnen voortdoen als men zich bij de ene of andere secte aansluit.

In 't kort : Bij Scientology gaat het alleen om GELD EN MACHT !

Je bent gewaarschuwd !

(Bronnen : "Dianetics","Een beschrijving van Scientology BelgiŽ en de Internationale kerk van Scientology", "De Morgen", "Humo", Internet, binnen - en buitenlandse media)