INTELLIGENT DESIGN.

HET CREATIONISME TEN AANVAL IN EUROPA :

1. Op verzoek van de BBC wordt de door de E.O. gemanipuleerde wetenschappelijke DVD "The Live of Mammals" van David Attenborough uit de handel genomen. De E.O. of de Nederlandse Evangelische Omroep had deze originele DVD aangepast ten voordele van de fundamentalistische geloofsopvattingen van de aanhangers van het Creationisme.
2. Darwin onder het vuur van de Creationisten.
De Jezuiet George Coyne, belangrijke astronoom in het Vatikaan, heeft onlangs gezegd dat "het Creationisme een religieuze beweging is zonder wetenschappelijke basis".
Het vatikaan verstrakt echter zijn conservatieve positie tegenover het evolutionisme en George Coyne heeft in de maand augustus 2006 ontslag moeten nemen wegens "medische redenen".
3. In Frankrijk werd er een luxueus uitgegeven boek van 770 bladzijden en tientalle foto's gratis naar alle middelbare scholen en universiteiten gestuurd waarin de theorie van Darwin aangevallen wordt. Het boek "l'Atlas de la création" van Harun Yahya (pseudoniem van Adnan Oktar) steunt zich op de Koran en tracht de evolutietheorie van Darwin te vernietigen. Het richt zich niet alleen tot studenten van Turkse oorsprong maar tast ook andere gemeenschappen aan.
Dit boek wordt reeds uitgegeven in England : "The Atlas of Creation" van de hand van Adnan Oktar.
Adnan Oktar is ook een potentiël Holocaustontkenner en pretendeert dat Darwin een racist was. De evolutietheorie zou volgens hem aan de basis liggen van de rassentheoriën van de nazi's en de fascisten.
Hij heeft ook met enkele Turkse wetenschappers een geheime sekte gecreëerd : BAV of "Bilim Arastima Vakfi" die in Turkije en Europa Turkse geleerden, die zich niet plooien naar de theorieën van het creationisme, vervolgt en intimideert.
Gerdien de Jong, hoogleraar evolutionaire biologie aan de Universiteit van Utrecht verklaart "dat dit boek complete onzin is".
Tijdens een onderzoek in de Franse scholen heeft men vastgesteld dat sommige studenten niet meer willen antwoorden op de examenvragen over de evolutietheorie en beweren dat alleen het "creationisme" de echte waarheid is !
Dit jaar zullen ook gelijkaardige acties ondernomen worden in de andere landen (zoals België) van Europa.
4. De organisatie "A.H.Trust" gaat in Groot-Brittanniië een groot themapark bouwen dat zich zal inspireren op "Holy Land Experience" het park van de creationnisten In Orlando (USA) en moet een multimedia-ervaring bieden die de schepping van de aarde door God uitbeelt.
5. Kardinaal Godfried Danneels heeft onlangs in een interview in "De Morgen" verklaart : "Het creationnisme daar geloof ik niets van, al zijn er kardinalen die daar wel voor zijn. Maar ik weet ook niet of het Darwinisme helemaal juist is."
Misschien gaat het hier bij Danneels alleen om het feit dat de creationisten van protestantse oorsprong zijn en niet zozeer om het thema zelf !
6. Het "Creationisme" of het "Intelligent Design" hebben ook in hun agenda een fundamentalistische moraal staan wat een zeker gevaar inhoud voor onze huidige vrije samenleving ! Daarom heeft de parlementaire vergadering van de Raad van Europa een resolutie aangenomen die zich kant tegen het onderwijzen van het creationisme als vak in het onderwijs (uitgezonderd godsdienst) .
7. De Gentse professor Johan Braeckman gaat ook de strijd aanbinden tegen de "The Atlas of Creation", boek dat in 2007 naar vele Vlaamse middelbare scholen en universiteiten door de creationisten gestuurd werd. Hij vindt het noodzakelijk aangezien er, vooral bij de studenten van allochtone afkomst veel interesse bestaat voor het creationisme. Ook wordt het gewone publiek door de aanhangers van het "Intelligent Design" van langs om meer aangesproken.
Klikken op : "Intelligent Design".

200 jaar geleden, op 12 februari 1809 werd Charles Darwin geboren. Hij is de grondlegger van de evolutietheorie die nu nog steeds, onder andere door de "creationisten" aangevallen wordt, alhoewel zij door de wetenschappelijke wereld erkend is.
Lees er meer over hieronder in "Intelligent Design".
Kijk ook naar de web-site van de Universiteit Gent : www.evolutietheorie.be
en : www.evolutie-creationisme.be

FEITEN VAN 2009 :

NEDERLAND EN VLAANDEREN :

Nederlandse "Creationisten" gebruiken het "Darwinjaar" om sinds enkele tijd miljoenen folders "Evolutie of schepping" te verspreiden (zie hierhoger). Zonder scrupules staat er in dat men het Genesisverhaal van de bijbel moet geloven en dat de evolutietheorie van Darwin gewoon verzinsels zijn.

Enkele uittreksels uit de folder :

- "God die ons gemaakt heeft, weet alles over ons, maar de mens zal God niet kunnen begrijpen"

- "Geloof in de evolutietheorie betekent dat er geen antwoord is op belangrijke vragen als : Waar kom ik vandaan ?; Waarom ben ik hier ? Waar ga ik heen als ik sterf ?
Geloven wij in de bijbel dan zijn er wel antwoorden op die belangrijke vragen. Dan mogen wij weten dat god uit LIEFDE ons geschapen heeft en een plan met ons leven heeft."

Inderdaad, ik kan niet begrijpen dat een "volmaakte god" onvolmaakte mensen en dieren geschapen heeft, die om te overleven, andere dieren moeten vermoorden ! Het is zeer gemakkelijk te zeggen dat de "wegen van god ondoorgrondelijk zijn"

Ter inlichting : om deze folder te drukken en te verspreiden heeft men (zo staat het op hun website 400.000 euro nodig) dus het gaat hem hier terug om geld ...... en veel geld !

Men is trouwens ook op zoek naar ... geld om deze folder te vertalen in het Frans en om hem in Wallonië te verspreiden

"DE IETSISTEN"

Veel gelovigen keren zich van de klassieke godsdiensten af, maar blijven geloven dat er "iets" is. Zij durven dit geen naam van "god" meer geven maar denken ook niet dat Darwin gelijk had. Er moet "iets" zijn dat aan de origine ligt van het heelal.

Joan Elkerbout, een Nederlandse dominee's dochter, heeft zich laten wijden in New York tot dominee die alle religieuze geloven kan bedienen. Over enkele maanden wil zij in Nederland met een nieuw kerkgenootschap beginnen, waarin er een relatie zal gelegd worden tussen : de geest, de natuur en "iets".

Dit komt een beetje overeen met de "creationnisten".

1. DE SCHEPPING VOLGENS DE BIJBEL OF CREATIONISME.

Honderde jaren heeft men ons geleerd dat god de "schepper" was van hemel en aarde. Dit stond in het eerste boek van de bijbel : "Genesis". Hij heeft die klus geklaard in 6 dagen :

1ste dag : hemel, aarde, het licht, dag en nacht;
2de dag : het uitspansel;
3de dag : de aarde met planten en de zeeën;
4de dag : de zon, de maan en de sterren;
5de dag : de vissen en de vogels;
6de dag : de dieren en de mens.

Men had zelfs de juiste datum berekend van de schepping : zaterdag 22 october 4004 voor J.C. !

2. DE EVOLUTIETHEORIE.

Het scheppingsverhaal lag vanaf de 17de eeuw onder vuur en meerdere wetenschappers hadden de moed deze openlijk aan te vallen. Maar de genadestoot kwam in 1859 wanneer Charles Darwin in zijn boek "The Origin of Species by means of Natural Selection" publiceerde.

Hij werd langs alle kanten bespot en verguisd, maar langzaam aan won zijn theorie veld en tot voor enkele jaren twijfelde geen enkele wetenschapper er nog aan.

Korte tijd geleden ontstond er in de U.S.A. een stroming, zelfs met wetenschappers, die het Creationisme en de Evolutietheorie aan elkaar willen koppelen. Dit draag de naam van "Intelligent Design" of "Intelligent Ontwerp" !

3. HET INTELLIGENT ONTWERP.

Aangezien men, tot hier toe, nog niet weet hoe of op welke manier het leven ontstaan is, gaat men ervan uit dat er toch "IETS" moet zijn dat alles in gang gestoken heeft. Dit "Ietsisme" zou de voorstanders van het Creationisme en de Evolutietheorie moeten kunnen verzoenen.

Het gevaar zit er echter in dat men wetenschap en geloof gaat verwarren en dat iedere keer als de wetenschap niet kan antwoorden, men zal gaan geloven in het "IETS". Dit "Ietsisme" zal dan vlug uitmonden in een der drie bijbelse godsdiensten.

In de U.S.A. probeert men sinds enkele jaren, vooral in de zuidelijke staten, de Evolutietheorie te vervangen door het Creationisme in de onderwijsinstellingen. Zelfs in Nederland vraagt men een debat tussen Creationisten en voorstanders van de Evolutietheorie in het onderwijs. De huidige President van de U.S.A., George Bush, is een grote voorstander van het Creationisme !

Bruce Chapman wordt in de U.S.A. "de moordenaar van Darwin" genoemd. Hij wordt met miljoenen dollars ondersteunt door verschillende christelijke kerken en sekten. Volgens hem kan de evolutietheorie wel degelijk blijven bestaan als men accepteert dat er in het begin een "Intelligente God" was die alles voorzien heeft.

Heeft het Creationisme dan een wetenschappelijke waarde ?

"In 't geheel niet" zegt Johan Braeckman, professor wijsbegeerte aan de Universiteiten van Gent en Amsterdam. "Creationisme verhoudt zich tot wetenschap zoals astrologie zich tot astronomie verhoudt"

Trouwens, de schepping is niet zo perfect als men ons wilt doen geloven :.

- Waarom heeft de "almachtige goede god" dieren gemaakt die andere dieren moeten doden om te overleven ?
- Waarom sterven er miljoenen onschuldige kinderen aan honger en besmettelijke ziekten ?
- Waarom moorden de bijbelse godsdiensten elkaar uit in zijn naam ?

De Creationisten zullen natuurlijk daarop antwoorden dat "gods wegen ondoorgrondbaar zijn".

De god van de bijbel heeft alle redenen om niet te bestaan, want anders is hij een MONSTER !

Terug naar Frontpage.