WORTELS VAN HET VLAAMS BELANG/BLOK.

 
 

GESCHIEDENIS

In het begin van de 20ste eeuw begonnen de Vlaamse intellectuelen zich te roeren. Er waren August Borms, Cyriel Verschaeve, Tack, Lodewijk Dosfel. Deze laatste stichtte het studentenblad "Jong Dietsland" (1898 - 1914).

W.O.I :

Kort na de Duitse inval wordt in oktober 1914 de vereniging "Vrij Vlaanderen" opgericht. Deze organisatie bestookt vanaf 1915 keizer Wilhelm II met verzoeken om Vlaanderen bij Duitsland in te lijven. De benaming "activisten" werd voor het eerst in de pen genomen door Antoon Jacob in "De Vlaamsche Stem" van 4 november 1915.

Een der grote leiders was August Borms.

In 1917 werd de "Raad voor Vlaanderen" opgericht. Op 3 maart 1917 ging een delegatie van 7 man waaronder August Borms en Pieter Tack, naar Berlijn bij de rijkskanselier von Bethman Hollweg zelfbestuur voor Vlaanderen bepleiten.

De Franstalige Gentse Universiteit werd gedurende de oorlog onder bescherming van de Duitsers vernederlands. Lode Dosfel werd er professor.

De Activisten verkondigden ALLEEN hun boodschap terwijl de andere Vlamingen die evenmin akkoord gingen met de onrechtvaardige behandelingen moesten zwijgen

August Borms werd na de oorlog ter dood veroordeeld maar kwam vrij in 1929 nadat hij bij de tussentijdse verkiezingen in Antwerpen (1928), het grootste aantal voorkeurstemmen had gekregen : 83000 . Hij zou in W.O.II zijn collaboratie met nazi-Duitsland hernemen. Werd terug ter dood veroordeeld en dit maal wel geëxecuteerd.

Er is in september 2007 terug een boek verschenen over Willem Elsschot (Alfons de Ridder).

De schrijver Matthijs de Ridder (geen familie van Alfons de Ridder) tracht een reden te vinden waarom Willem Elsschot het opgenomen heeft voor August Borms (hierhoger met Prof Daels tijdens een IJzerbedevaart in de oorlogsjaren). Willem Elsschot zou een bewonderaar gebleven zijn van August Borms.

Nogmaals tracht men Elsschot te verontschuldigen.

Het kan zijn dat hij verontwaardigd was over het feit dat men een tachtigjarige man (A.B.) in 1947 voor het vuurpeloton sleepte. Maar waarom was hij niet geschokt door de moord op miljoenen joden en zigeuners, waaronder ook vele oude en kreupele ?

Waarom vergat hij dat Borms met woord en daad meegeholpen heeft een fascistisch en racistisch regime in Vlaanderen te vestigen dat zulke wandaden tegen de mensheid kon uitvoeren ?

Ondanks de beste bedoelingen zal zijn gedicht blijven pijn doen.

Lode Dosfel werd ook tot 10 jaar veroordeeld wegens collaboratie, maar kwam na 2 jaar vrij.

HET INTERBELLUM :

De eerste Europese fascistische leider was Benito Mussolini. Hij klede zijn volgelingen in het zwart, vandaar de naam "zwarthemden".

Wat is FASCISME ?

- Het rassenbeginsel : het blanke ras is superieur aan al de andere rassen. De nazi's zouden het verkleinen tot het "Ariër"principe waar deze het "herrenras" zijn.
- Het Leiderschapbeginsel : Geen democratische verkiezingen maar alleen de leden van de "elite" kunnen het volk leiden.
- Het nationalisme : alles is voor de natie.
- Het geloof in een Opperwezen of God. De meeste Europese fascistische partijen waren (en zijn) katholiek. De nazi's hebben getracht de christelijke godsdienst te vervangen door de oud-germaanse godsdienst. Nu nog vieren hun aanhangers "joelfeesten" op 20 juni en december ter ere van hun god.
- Het fascisme kant zich vooral tegen de "Verlichting" en de "Rede".

HET FASCISME VERNIETIGT IEDER INDIVIDUALISME EN KWEEKT EEN KNECHTENMENTALITEIT AAN !

Het symbool van de Italiaanse en de Franse fascisten waren de "fasces" : een bundel samengebonden roeden met een bijl. Dit was ook het symbool van de Romeinse machthebbers.

Zij waren vooral gekant tegen :
- Het socialisme en de klassenstrijd.
- De parlementaire democratie en de verkiezingen.
- Het syndicalisme en wilden dit vervangen door een middeleeuw corporatisme.
- Het principe dat alle mensen gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben.

Een woord dat terugkomt is : "SOLIDARISME en SOLIDARIST".

Men komt het voor de eerste maal tegen in het "VERDINASO" : "Verbond van Diets Nationaal Solidaristen". Verder ontleed ik dit verbond.
Solidarisme houdt in dat men ALLE werkers, zowel de arbeiders, de bedienden, de werkgevers als de zelfstandigen verenigt in "Gilden" per activiteit. Dit brengt met zich mee dat de syndicaten en politieke partijen afgeschaft worden. Deze uitdrukking komt veel voor in de benaming en programma's van de hedendaagse fascistische partijen.

Na de grote tragedie die de 1ste W.O. was, hebben de Vlaamse Activisten de Vlaamse soldaten die gesneuveld waren willen herdenken. Daaruit zijn de "IJzerbedevaarten" gegroeid die snel een zeer fascistisch karakter kregen.

De onrechtvaardige behandeling die de Vlaamse soldaten, die in het Frans gecommandeerd werden, hebben moeten ondergaan gaf ook na de oorlog aanleiding tot een enorme misnoegdheid.

In de jaren 30 scheurde een gedeelte van de Vlaamse Oudstrijders zich af van de officiële organisatie om de "Vlaamse Oudstrijders" of VOS op te richten die extreem rechts is.

Daarna . werd de Frontbeweging gesticht die rond 1930 vervangen werd door het "Vlaams Nationaal Verweer" dat op zijn toer een andere naam kreeg : VNV of "Vlaams Nationaal Verbond"

DE IJZERBEDEVAARTEN.

Sinds 1920 werden er ieder jaar "IJzerbedevaarten" ingericht. Daar verzamelden zich de Activisten en de hulde aan de gesneuvelden veranderde vlug in politieke manifestaties waar de vraag naar zelfbestuur voor Vlaanderen steeds luider klonk.

Om er meer over te weten klik op "IJZERBEDEVAART"

Het grote voorbeeld van het Vlaams Blok zijn de vooroorlogse fascistische partijen :

- "V.N.V" (Vlaams Nationaal Verbond) waarvan de leuze was "EEN VOLK, EEN LEIDER",

Het "Deltateken" als embleem van het VNV.

- "VERDINASO" gesticht in 1931 door Wies Moens, Joris Van Severen en Emiel Thiers. VERDINASO staat voor Verbond van Dietsch Nationaal Solidaristen. Hun doel was de vereniging van Belgisch Vlaanderen met Frans Vlaanderen en Nederland.


Het embleem van het VERDINASO ( Ploeg, tandwiel en zwaard).

Het waren twee op fascistische gronden gebaseerde partijen of verenigingen, die elk over een eigen militie, in uniform, beschikten

Het V.N.V. had de :"Vlaamse Wacht" of de "Zwarte Brigade" Hun partijblad "Volk en Staat" zou later uitgroeien tot een volwaardig dagblad..

Het Verdinaso had : de "Dietse Militanten Orde" ( vergelijk met de "Vlaamse Militanten Orde) en een partijblad "Hier Dinaso".

Beide hadden enge contacten met de Italiaanse en Duitse fascisten. Zij waren niet alleen tegen het communisme (en ook het socialisme) gekant maar ook beschouwden zij de Joden als een minderwaardig volk dat best kon verdwijnen. Hieronder twee voorbeelden van hun proza :

In "Hier Dinaso" stond er op 5 januari 1935 het volgende artikel :

"Geen volk ter wereld heeft zoveel psychopaten in zijn midden, zoveel moordenaars, zieken en venerisch besmetten als het Joodse. Alleen reeds door het feit hunner aanwezigheid verspreiden de Joden overal kiemen van verwoesting en van ontbinding, want hun streven is zich alom op de puinen der anderen te verheffen".

Ik trek jullie bijzondere aandacht op de kleuren die in de emblemen van beide partijen gebruikt werden. Ook dat heeft het Vlaams Blok overgenomen !

Trouwens in 1936 gingen de verschillende fascistische groepen, VNV en VERDINASO, onder één gezamenlijke naam naar de verkiezingen:"VLAAMSCH NATIONAAL BLOK" !

Er was toen ook een "REX-VLAANDEREN" onder leiding van Léon Degrelle.

Vanaf 1933, na de machtovername in Duitsland door de nazi's ,kregen de Belgische fascistische partijen, het VNV, het VERDINASO het Waalse REX enorme geldelijke steun van het Duitse ministerie van Propaganda.

VLAANDEREN TIJDENS W.O.II

Gedurende de bezetting hebben de hierhoger vermelde partijen volop met de Duitsers gecollaboreerd.


De Vlaamse Wacht paradeert in Antwerpen.

Zij kregen echter concurrentie van een nieuwe partij die openlijk voorstander was voor algehele aanhechting tot het IIIe Reich :

De "De Vlag" : Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap.

Vele Vlaamse jongens van amper 18 jaar waren opgezweept door katholieke priesters als Cyriel Verschaeve en meldden zich als vrijwilliger bij :

- De "Waffen SS"
- De "Algemene-SS Vlaanderen" opgericht door René Lagrou .
- De "Vlaamse Wacht"
- De "Kriegsmarine".
- De "Westland" brigade. SS-afgekeurden die ingezet werden in de concentratiekampen zoals Breendonk.
- Het NSKK : Nationaal Sozialistisches Kraftfahrerkorps.
- Het VAVV : Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen.
- Het KLV : Kinderlandverschickung.
- De "Germaanse Landdienst" (voor jongens en meisjes vanaf 14 tot 16 jaar)
- De Organisatie Todt (O.T.)
- De Stormbrigade Langemarck.
- De Fabriekswacht.
- De Vlaamse "Hitlerjugend" waar nu vooraanstaande Vlamingen bij waren zoals André Leysen.
- NSJV : Nationaal-socialistische Jeugd van Vlaanderen waartoe ook Hugo Schiltz behoorde.

Nadat Joris Van Severen, de leider van het VERDINASO, door Franse soldaten in 1940 geëxecuteerd was, versmolt deze vereniging zich met het VNV. Het VNV slorpte later ook REX Vlaanderen op

Alle ambtenaren van stad en staat werden gescreend en de burgemeesters en schepenen werden vervangen door V.N.V'ers.

Na de dood van Staf Declercq nam Hendrik Elias zijn plaats in als leider van het VNV.

Romsée, een vroegere volksvertegenwoordiger van het VNV, werd Secretaris Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken t.t.z. minister, en voerde stipt de bevelen van de bezetter uit. Eén zijner topambtenaren was Lode Claes die later met Karel Dillen het Vlaams Blok zou stichten.

Vele Vlaamse jongens lijfden zich in bij de "Waffen-SS" of de "Algemeine SS Vlaanderen"om zogezegd Europa te verdedigen tegen het "Rode Gevaar". Dit is ten dele waar maar zij hielpen ook de nazi's mee de Joden vervolgen en de verzetstrijders vermoorden.

De "Algemene SS" telde ongeveer 3.000 leden en was de "politieke politie". Zij werd ingezet tegen het verzet en hielp mee aan de Jodenvervolgingen. Ook in Rusland werd zij ingeschakeld waar zij gehele dorpen platgebrand en al de inwoners vermoord heeftIn de straten van Antwerpen :

Robert Verbelen en Tony Van Dijck stichtten een afzonderlijk "Veiligheidskorps" van Vlaamse SS-mannen die bijvoorbeeld in Meensel-Kiesegem tijdens een razia 4 belgen doodschoten en 61 deporteerden naar KZ NEUENGAMME waarvan er maar 8 levend terugkwamen !

Robert Verbelen aan het hoofd van zijn "Veiligheidskorps" !

Tony Van Dijck tijdens een herdenking .

DE GESCHIEDENIS VAN HET BIER "DUVEL" ?

Kennen jullie de geschiedenis van het bier "Duvel" ?
Brouwerij Duvel Moortgat is een Belgische familiale brouwerij opgericht in 1871 door Leonard Moortgat en gelegen in Breendonk (daar waar het gelijknamig concentratiekamp stond). Albert Moortgat nam in 1914 de brouwerij over van zijn overleden vader Jozef Moortgat. Hij lanceerde de "Victory Ale".

In 1940, en nu komt het, werd "Victory Ale" tot "Duvel" omgedoopt en Albert Moortgat die van 1921 tot 1944 burgemeester van Breendonk was, adverteerde midden 1940 in de VNV krant "Volk en Staat" in Vlaanderen : "EEN VOLK ! EEN STAAT ! EEN BIER : MOORTGAT'S BIER : DUVEL!"

Het zou mij ook niet verwonderen dat zij vandaag het VB financieren.

  VLAANDEREN NA DE BEVRIJDING :

Bij de bevrijding in 1944 werden de leden van deze fascistische militaire en burgerlijke groeperingen veroordeeld door het Belgische gerecht. De gewone kleine soldaten werden berecht maar de leiders, zoals Verbelen, Van Dijck, Cyriel Verschaeve, Elias, Leo Poppe (die "De Schakel" heeft gesticht), Léon Degrelle enz konden ontkomen en vluchtten naar Oostenrijk, Spanje , Argentinië en Ierland waar zij gerust konden verder leven en hun nazi-ideologie verspreiden. Zij onderhielden regelmatig contact met de leiders van de V.U., het VMO en de nog in leven zijnde "alte kamaraden".

DE VOLKSUNIE.

De eerste partij die na de oorlog gesticht werd door de ex-collaborateurs die eerherstel gekregen hadden was de "VLAAMSE CONCENTRATIE" in 1949. Karel Dillen en Bob Maes oprichter van het VMO waren er reeds bij. Zij kwam de eerste keer op tijdens de verkiezingen van 1949.

Enkele jaren nadien, op 15 december 1954 werd er een nieuwe politieke partij opgericht om politiek onderdak te verlenen aan de collaborateurs en hun kinderen : de "VOLKSUNIE" . Belangrijke leden waren Hugo Schiltz ( Hitlerjugend) , Toon van Overstraeten, Oswald Van Ooteghem (oud - SS'ers), Lode Claes (VNV ambtenaar), Karel Dillen, Leo Wouters (één van de stichters van het VNV), Bert Erickson (Hitlerjugend) en Luc Vermeulen (oprichter van "Voorpost") behoorden tot de oprichters en eerste prominente leden.

Op cultureel vlak werd het "Vormingscentrum Lode Dosfel" gesticht.

Toen het Egmontpakt met de hulp van de V.U. in 1977 goedgekeurd werd verlieten de rechts extremisten als Lode Claes en Karel Dillen de partij. Er werden twee nieuwe partijen gesticht :

- Lode Claes stichte de Vlaamse Volkspartij (VVP).
- Karel Dillen, Xavier Buisseret en Bert Erickson stichten de Vlaams Nationalistische Partij (VNP).

In 1978 gaan zij tezamen naar de verkiezingen onder de naam "Vlaams Blok". Dit was dus de geboorte van het VLAAMS BLOK als partij. Er komt echter maar één verkozene uit de bus : Karel Dillen als volksvertegenwoordiger.

In 2004 worden de drie vzw's van het Vlaams Blok veroordeeld voor racisme. Dit zijn :
- "De Vlaamse Concentratie".
- "Nationaal Vormingsinstituut".
- "Nationalistische Omroep".

Prompt wordt het Vlaams Blok ontbonden en vervangen door het "Vlaams Belang" met dezelfde leiders en idéologie !

Het is dus heel duidelijk dat de basis van de Volksunie, het Vlaams Blok en later het Vlaams Belang volledig fascistisch is.

OPEN BRIEF AAN "DE MORGEN"

"De Morgen" heeft op 7 juni 2008 een reportage gemaakt over de reis van oud-SS Oswald Van Ooteghem naar Rusland. Ik was verontwaardig en heb een lezersbrief geschreven zonder dat "D.M." het nodig geacht heeft er op te reageren.

Hieronder copie van deze brief opdat uzelf zou kunnen oordelen :

Hallo,

In een viertal bladzijden lang artikel vertellen Peter-Jan Bogaert en Stephan Vanfleteren de terugkeer van oud-SS Oswald Van Ooteghem naar het Russische front. Het is een bijna "emotioneel" relaas geworden dat jonge mensen, die niets van het drama van de 2de W.O. weten, zouden kunnen aanzetten tot sympathie en medelijden voor de SS  moordenaarsbende waartoe enkele duizenden Vlamingen behoorden.

Oswald Van Ooteghem heeft nog op de stoel gezeten bij Maurice De Wilde waar hij ook hetzelfde discour hield : "wij deden het voor Vlaanderen". Hier in het huidig artikel voegt hij er nog aan toe dat : "Indien de Europese vrijwilligers niet tot het laatst hadden standgehouden tegen het aanstormende sovjetleger, dan was heel Europa wellicht door de bolsjewisten overspoeld. Stalin is na de oorlog verzwakt uit de strijd gekomen. ONZE STRIJD WAS DAN MISSCHIEN TOCH NIET ZO NUTTELOOS".

Dat zij ondertussen meegeholpen hebben het meest afschuwelijke racistisch regime te installeren en in stand te houden wordt verzwegen.  Want ook de Russen waren voor de nazi's een "Unterras" net zoals de Joden en de Polen. Ik ben bijna 78 en heb gedurende de bezetting twee ooms zien "abführen" door de vrienden van O.V.O. Mijn vader heeft twee jaar ondergedoken gezeten en werd verraden door leden van het VNV.  Hij werd opgejaagd door leden van het Vlaamse Legioen en de Vlaamse "Hilfpolizei" maar wist ter nauwernood te ontsnappen.  Deze zelfde "goede Vlamingen" kwamen regelmatig huiszoekingen doen in het holst van de nacht, en volgden mij (kleine jongen van 12 jaar) naar school, om te zien of ik niet bij mijn vader ging......

Maar hetgeen mij pijn doet is dat "De Morgen" geld over heeft om deze reis te bekostigen en OVO aan het woord laat zonder maar de minste kritiek of opmerking. Maurice De Wilde deed dat wel ! Onder het huidige democratische regime in Rusland bestaat er een neo-fascistische partij die ook de heldendaden van de nazi's verheerlijkt.  Misschien bestaat er een link tussen de N-VA (gebroeders Bart De Wever / Bruno De Wever) en deze organisaties of heeft "De Morgen" als dekmantel gediend opdat een SS'er het durft de Russische bodem te betreden.

Het is mij een raadsel, maar in ieder geval vind ik het wansmakelijk en een slag in het gezicht van al dezen die tegen het nazisme gevochten hebben.

Foei !   

TERLOOPS .....

Ken jij de geschiedenis van het alomgeprezen bier : "DUVEL" ?

De brouwerij Duvel Moortgat is een Belgische familiale brouwerij opgericht in 1871 door Leonard Moortgat en gelegen in de gemeente Breendonk (daar waar het gelijknamig concentratiekamp gevestigd was).

Albert Moortgat nam in 1914 de brouwerij over van zijn overleden vader Jozef Moortgat. Hij lanceerde de "Victory Ale".

In 1940 werd "Victory Ale" tot "Duvel" omgedoopt en Albert Moortgat, die tot 1944 oorlogsburgemeester van Breendonk was, adverteerde midden 1940 in de VNV-krant "Volk en Staat" :

"EEN VOLK ! EEN STAAT ! EEN BIER : MOORTGATS BIER DUVEL"

Terzelfder tijd werden er in het fort van Breendonk honderden verzetsstrijders gemarteld en vermoord door Vlaamse SS'ers.

Het zou mij ook niet verwonderen dat de brouwerij "Moortgat" vandaag het VB en het NV.A financieel steunt.

Kijk ook eens naar onderstaande film :

http://www.youtube.com/embed/wv9d67PGvb0

Terug naar HOMEPAGE.