HET VLAAMS BELANG/BLOK, ZIJN LEIDERS en MYTHEN.

Het Vlaams Blok ( later omgedoopt tot Vlaams Belang) is gesticht door Karel Dillen en Lode Claes.
In het begin had het VB enkel twee verzuchtingen :
- De onafhankelijkheid van Vlaanderen;
- De algehele en onvoorwaardelijke amnestie voor de collaborateurs.

Toen het Front National in Frankrijk in 1983 meer dan 10 % der stemmen haalde met hun thema over de vreemdelingen, heeft het VB dit ook als belangrijkste punt van haar kiespropaganda gemaakt met als slogan "Eigen Volk Eerst".

De populistische slogans van het Vlaams Blok zijn afgekeken van andere fascistische partijen :

- "Vlaams Blok" : heeft reeds bestaan in 1936.
- "Eigen Volk eerst " komt van de vooroorlogse NSDAP: "400.000 werklozen waarom dan gastarbeiders ?"
- "Open je Ogen" komt van het FN van Jean Marie Le Pen uit Frankrijk.
- "Uit zelfverdediding" is de titel van een vooroorlogsartikel van Ward Hermans en van het laatste hoofdstuk van "Mein Kampf".
- "Grote Kuis" met Franse bezem komt van Léon Degrelle en zijn partij REX die met deze slogan vele stemmen won in 1936.

- In 1992 schrijft Philip Dewinter zijn "7O-puntenprogramma" :

- De bevolking informeren en de bevoegdheden centraliseren;
- De eigenheid van ons volk beschermen;
- Het "Eigen Volk eerst" principe toepassen;
- De nationaliteitenwetgeving verstrakken;
- De immigratiestop waterdicht maken;
- Harde aanpak van criminelen en illegalen;
- De ontwikkelingshulp reorganiseren;
- De terugkeer bespoedigen;
- Een ontmoedigingspolitiek voeren;
- De terugkeer organiseren.

In 1998 neemt men schoorvoetend afstand van dit programma.

1981 : stemming van de wet tegen het racisme.

Het VB heeft nooit de "Universele Verklaring van de rechten van de vrouw" ondertekend.

DE LEIDERS EN IDEOLOGEN VAN HET VLAAMS BELANG :

LODE CLAES :
Lode Claes is geboren in 1914 en overleden in 1997.Hij stichte tijdens zijn studentenleven aan de Katholieke Universiteit van Leuven de "Dinaso-studenten". Hij behoorde tot de harde kern van de "Nieuwe Orde".

Hij was redacteur bij "Volk en Staat" het partijblad van het VNV en gedurende de bezetting hoog ambtenaar in Binnelandse Zaken onder leiding van Romsée en Schepen in Brussel. Was ook redacteur bij de "Brüsseler Zeitung", krant van de Duitse militairen .

Na de oorlog werd hij veroordeeld tot 5 jaar cel. Eens uit de cel werd hij direct aangeworven bij de "Vlaamse Linie" en bij De Standaard. Reeds voor de oorlog had hij nauwe contacten met de Franstalige kringen van de "haute finances" en werd later bankbeheerder. Hij werd ook in 1968 senator bij de Volksunie.

Als hij directeur wordt bij het blad "Trends" (Roularta) schrijft hij zeer agressieve artikels tegen de vakbonden.

Eind 1977 sticht hij de VVP (Vlaamse Volkspartij) en vormt een cartel met Karel Dillen's VNP (Vlaams Nationale Partij) onder de naam "Vlaams Blok". Karel Dillen alleen is verkozen.

In 1991 richt hij de "Een Oktobergroep" op.. Zijn droom was het creëren van een breedmaatschappelijk draagvlak voor rechts-conservatieve inzichten en idealen. Enkele jaren nadien ziet hij het voor bekeken en trekt zich terug.

KAREL DILLEN :
Geboren in 1925 en overleden 27 april 2007.

Hij noemde zichzelf een stille bewonderaar van de "Nieuwe Orde" tijdens de bezetting.

Zijn lijfspreuk :
"Een politieke partij is zeer mooi, maar er zouden geen verkiezingen mogen zijn"
is door Philip Dewinter overgenomen !

Is stichter in 1946 van een jeugdvereniging "Het Sint Arnoutsvendel" jeugdgroep dat een onderafdeling is van het Algmeen Diets Jeugdverbond (ADJV). Dillen toonde zich daarin zeer extremistisch gezind en verafgoodde Vlaamse Nationalisten, die voor hem als voorbeeld moeten gesteld worden, onder andere Cyriel Verschaeve, August Borms, Reymond Tollenaere enz. De leden werden vooral gerekruteerd in ex-collaboratiemiddens.

De 25jarige Karel Dillen bij een manifestatie in Antwerpen in 1951 !

In 1949 sticht hij ook de JNG of Jong Nederlandse Gemeenschap die incivieken of kinderen van collaborateurs aantrekt.

Hij had in die tijd ook reeds contacten, door zijn extreem anti-communisme, met Paul Van Den Boeynants en Walter Bouchery. Hij trekt ook tijdens de vele toespraken een parellel tussen de Oost-frontstrijders (SS'ers) en de Vlamingen die naar Korea vertrekken in 1950.
Verdere contacten met de Franse racist : Maurice Bardèche die een van de eerste revisionisten is en van wie Karel Dillen het boek "Nurenberg ou la terre promise" in het Nederlands heeft vertaald en uitgegeven in Vlaanderen in 1956.

Op dat ogenblik ondersteunt hij het V.M.O. dat later als militie verboden werd.

Hij richtte ook met Walter Bouchery het weekblad "Opstanding" op.

In 1957 werd Dillen lid van de V.U en werd hij voorzitter van de Antwerpse afdeling van de Volksunie-jongeren en 1958 presenteerde hij zich voor de eerste keer op de V.U lijst maar werd niet verkozen

Sticht "Were Di"

Steunt regelmatig financieel het "St Maartensfonds".

Stichter van de "Vlaamse Nationale Partij" en vormt met de "VLAAMSE VOLKS PARTIJ" of het VVP van Lode Claes een kartel onder de naam "Vlaams Blok" . In 1978 werd hij de eerste en enige verkozene voor het parlement.
Volksvertegenwoordiger van 1978 tot 1987
Daarna wordt hij Senator en in 1989 vertrekt hij naar het Europees Partement.
Hij stelt Frank Vanhecke aan als zijn opvolger in 1996 en wordt Ere-voorzitter van het Vlaams Blok voor het leven.
Hij verlaat in 2003 het Europees Parlement.

Enkele van zijn uitspraken :

- In 1951 : "Er is maar één kans, dat is een verbond te sluiten met het zich heroprichtend Duitsland om een dam op te richten tegen het communisme, want Frankrijk is rot en verkocht aan het communisme, terwijl Italië een te lui en te laf volk herbergt"

- In "Panorama": (1988) :
"Gedurende de oorlog was ik een passieve voorstander van de "Nieuwe Orde" en hoopte dat de Vlaamse emancipatie zich zou eindelijk zou realiseren."

- Wetsvoorstel in 1984
over de organisatie van het bedrijfsleven : "Alleenstaande mannen en gehuwde vrouwen zullen steeds als eerste worden afgedankt. Er zijn tal van vrouwen die mee uit werken gaan voor het bekostigen van aangename doch in feite niet strikt levensnoodzakelijke weelde-artikelen.

- Tijdens een Vlaams Blokcongres in maart 1984 :
"Als men, zoals ik, op het uur van de pensionering is gekomen, heeft men alle beledigingen doorstaan. Men mag er gerust racisme en fascisme aan toevoegen. In mijn ogen zijn dat eretitels."

- 1990 :
"De Vlaamse Nationalisten zijn de erfgenamen van de collaboratie van 40-45 !"

KOEN DILLEN, zoon van Karel !

Toen Leon Degrelle nog leefde bracht Koen Dillen, Europarlementslid voor het VB, hem een vriendschappelijk bezoek !

FRANK VANHECKE :
Twee ooms vochten als SS aan het Oostfront. Is lid geweest van de NJSV. Is gedurende twee jaar voorzitter van de jongerenafdeling te Assebroek.

Wordt door Karel Dillen in 1996 als voorzitter van het V.B aangeduid. In het Vlaams Blok is het het recht van een voorzitter om zijn opvolger aan te duiden zonder democratische verkiezingen. Hij begrijpt dat om de politieke macht te veroveren je eerst de culturele macht moet hebhen. Dit ziet men in de slogans en vooral in de beelden, bezem en bokshandschoenen.

Hij probeert de scherpe kanten van het Blok af te vijlen.

ENKELE VAN ZIJN UITSPRAKEN :

- 1988 in "Deutsche National-Zeitung" (neo-nazi) :
"De geschiedenisvervalsing over de Tweede Wereldoorlog vervult mij met de meeste afschuw".

Verschillende keren schrijft hij in lovende woorden over de Franse negationist Robert Faurisson nadat deze gemollesteerd werd :"Zijn misdaad : het verkondigen van de mening dat de vergassing van miljoenen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit heeft plaats gevonden, door het feit dat de gaskamers niet hebben bestaan en materieel ook niet konden functioneren".

Hij heeft ook Jean Marie Le Pen de leider van het Front National, na diens uitspraken dat de gaskamers "un détail de l'histoire" waren, voorgesteld als een slachtoffer van een heksenjacht.

- In de Standaard van 3/07/96
"Het is de ontworteling die de criminaliteit teweegbrengt. Dus pleit ik voor een begeleide terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst."

- VRT 8/03/04 :
"Misschien hebben we het probleem wat te scherp gesteld in het verleden. Ik wil daarvoor vandaag schuld bekennen, zonder enige moeilijkheid."

PHILIP DEWINTER :
Geboren in 1963.
Hij heeft zijn sporen verdiend als vechtersbaas bij het VMO. Hij rostte onder andere eens een adolescent af omdat deze geen folder wilde aannemen; vocht met een man van 50 omdat diens fiets de bus van het Vlaams Blok hinderde; vocht tegen de "Jeunesse contre le racisme".
Toen hij nog in Brugge woonde stichtte hij het NJSV en werd preses van het NSV.
In november 1988 nam hij deel, samen met Gerolf Annemans, aan een ceremonie voor een dertigtal oud SS'ers.

Betrokken bij vechtpartij tijdens een bijeenkomst van een Molse migrantenorganisatie in januari 1994 Zijn medestander was John Spinnewijn (ook kamerlid). Een Turk werd zwaar gewond afgevoerd.

Hij heeft goede contacten met Jean-Marie Le Pen in Frankrijk.

Philip Dewinter bij de eedaflegging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 24/11/1991;

ENKELE VAN ZIJN UITSPRAKEN :

- In het Vlaamse parlement in 1988 :
"De grootste veldslagen in de geschiedenis zijn deze van Poitiers, De Slag der Gulden Sporen en van het Vlaamse Legioen aan het Oostfront."

- In "De Morgen" van 31 augustus 1994 :
"Onafhankelijkheid regel je niet in het parlement. Het wordt een soort katarsis, een omwenteling, een openbaring. Alles zal snel in een stroomversnelling komen".
"Brussel moet de hoofdstad van Vlaanderen worden met faciliteiten voor de Franstaligen. Ik hoop dat Brussel ooit vernederlands kan worden".

- In de "Volkskrant" 1995 :
"Indien wij de onafhankelijkheid willen van Vlaanderen moeten wij de Belgische wetten verwaarlozen. De democratie is enkel mogelijk in het kader van homogenische ethnische gemeenschappen. Er is geen democratie in België"

- Conferentie in Leuven in 1991.
"Indien men ons uitscheldt voor racist omdat wij voorstander zijn van "Eigen Volk Eerst" dan beschouwen we "racist" als een eretitel !"

- De "7de dag van 14 juni 1992 :
- Het Verdrag van de Rechten van de Mens is ondergeschikt aan het principe van het "Eigen Volk Eerst".

- In het Vrt journaal van 25 november 1997
.op het VB congres maakt hij Elio Di Rupo uit voor "pedofiel" .

- "Het Laatste Nieuws" van 3 april 1999 :
"Als ik burgemeester van deze stad (Antwerpen) zou zijn, lopen er hier na tien uur geen jongeren van onder de zestien meer op straat".

- In "Humo" van 2 november 2004 :

Peter Boeckx heeft een reportage gemaakt over het dagelijks leven van Philip Dewinter die door geen enkel TV station wordt uitgezonden. Daarin zegt P.D onder andere :
" We gaan het 70-puntenplan bewaren voor de toekomst"

- In november 2004, na de veroordeling van het Vlaams Blok heeft P.Dewinter verklaart dat het hier uitsluitend om een "omvorming" gaat en dat het Vlaams Belang geen nieuwe partij is.

- Tijdens een interview met de internationale Joodse krant "Haaretz" heeft hij de loftrompet gestoken over Staf Declercq, leider van het VNV. Hij noemde zichzelf een VOLGELING EN ERFGENAAM van de FÜHRER van de Vlaamse Beweging.

GEROLF ANNEMANS
Zijn loopbaan loopt evenwijdig met deze van Dewinter. Hij behoort dus tot het driemanschap dat het Blok leidt. Zit sinds 1987 in de Kamer. Schijnt een beetje gematiger te zijn dan Dewinter en houdt zich met de Studiedienst bezig van het Blok.

In november 1988 neemt hij deel, met Philip Dewinter, aan een ceremonie ter ere van een dertigtal oud SS'ers.

ENKELE VAN ZIJN UITSPRAKEN :

- 1988 : wetsvoorstel :
om de sociale zekerheid te splitsen in een "Europse" en een "Niet Europese" sociale zekerheid met elk een autonoom financieringssysteeem.

- Voorwoord van het boek van Philip Dewinter "Eigen Volk Eerst" in 1989 :
"Gastarbeiders en hun families die niet van Europese oorsprong zijn, dienen op termijn in overgrote meerderheid terug te keren naar hun herkomstlanden.....Gastarbeiders zijn niet "de nieuwe burgers" en zullen het nooit worden"

- Anti-abortusbrochure : "Dit leven is in gevaar" 1989 :
De Morning-afterpil en het spiraaltje zijn in feite abortieve middelen en geen contraceptiva, want zij verhinderen niet de bevruchting. De vrouw die deze middelen gebruikt of de arts die ze voorschrijft, moeten worden vervolgd"

- VB-partijblad van februari en april 1991 :
Een extrastem wordt toegekend aan ouders van twee of meer kinderen want "hun inbreng in het ontwerp van de toekomst van ons volk moet en mag groter zijn dan die van de anderen"

- VB -congres onder het moto "De gezinspartij" van 1991 :
"Homo's moeten er een discrete levensstijl op nahouden"

- "De Morgen" van 31.08.94.
"Zodra we de toestand geschikt vinden moet in de Vlaamse Raad een "onafhankelijkheidsverklaring" worden afgelegd" De Morgen 31.08.94.

- STICHTINGSVERGADERING VAN HET VLAAMS BELANG op 14.11.04 :
"De namen van alle juridische hoofdrolspelers uit dat proces staan voorgoed in het geheugen van deze jurist gegrift; ze zijn gewaarschuwd voor de rest van hun carrière !"

In mei 2005 krijgt Benedictus XVI zijn zegen. Komt dit door het Hitlerjügendverleden van deze nieuwe paus ?

Sinds 2013 nieuwe voorzitter van het VB.

ROELAND RAES
Hij werd geboren op 4 september 1934.

Hij wordt beschouwd als de belangrijkste ideoloog van het Vlaams Blok. Hij verspreidt door middel van veelvuldige studies de ideologie van notoire buitenlandse fascisten zoals Maurice Bardèche (Fransman 1907 -1998) en de Italiaan Julius Evola (1898 - 1974). Hij is een uitgesproken negationist en helpt de boeken van Robert Faurisson de holocaustontkenner te verdelen.. Na een uitzending op de Nederlandse TV op 27 februari 2001, waarin hij zijn twijfel uit over de holocaust, wordt hij zogezegd uitgesloten van het Vlaams Blok. In feite werkt hij nog verder, maar in de schaduw, in de zetel op het Madouplein te Brussel.
Hij is ook bestuurslid (penningmeester) van het blad "De Schakel". Dit bladje werd gesticht door Léo Poppe voor de naar Argentinië gevluchte collaborateurs en SS'ers.

Heeft "Voorpost" helpen stichten in 1976 met Francis Van Den Eynde en is er gedurende enkele jaren voorzitter van geweest. Hij heeft ook hun blad "Revolte" gesticht. Hij schrijft ook in Were Di's blad "Dietsland-Europa"

De grote publicatieijver van Raes heeft een constante : steeds opnieuw speelt hij een sleutelrol in de introductie, bekendmaking en verspreiding van buitenlandse rechts-extreme ideologieën en negacionismen.

In 1972 treedt hij toe tot "GRECE" (Groupement de Recherches et d'Etudes pour la Civilisation Européenne) . Dit is een Franse vereniging die de geschiedenis van het nazisme en "Traditioneel Rechts" wil herschrijven. Komt in contact met Pierre Vial (oprichter van "Nouvelle Droite" en van "Terre et Peuples" een heidense beweging)
GRECE kant zicht ook tegen "de rechten van de mens"
Hij leert ook, in de jaren 70, de Fransman Marc Augier bijgenaamd "Saint Loup" kennen en geraakt onder zijn heidense invloed. Marc Augier was één van de leiders van de Franse SS divisie "Charlemagne".
Een voorbeeld van de geestegesteldheid van Marc Augier :
"Waar het op aankomt , sinds 2000 jaar, is te beseffen dat men mentaal tot het "volk der bossen" behoort of tot deze stam van geitenmelkers die in de woestijn leven en een rare god uitgevonden hebben". Hiermee bedoelt hij natuurlijk de Joden.

ENKELE VAN ZIJN UITSPRAKEN :

"Het Vlaamse ras mag zich niet vermengen met kleurlingen en moet cultureel en etnisch zuiver blijven" Dit lijkt totaal op de "Nürnberger Gesetze" van 1935.

- Gastarbeiderscongres van het VB in 1984 :
"Individuen, volkeren en rassen zijn onderling niet gelijk. Links met heel zijn al dan niet beschaamde aanhang tot de hele progressieve pastoorskudde toe, vertrekt vanuit een, voor ons beslist onaanvaardbaar, gelijkheidsideaal. Met Nietzsche stellen wij daarentegen dat onrecht juist ligt in het aanspraak maken op gelijke rechten voor alles en iedereen".

"Meer dan 30 jaar later neem ik "Qu'est-ce-que le fascisme" van Bardèche nog geregeld ter hand"

"Ons inziens heeft het werk van Bardèche de meeste toekomstwaarde, omdat het zo sprekend de grondvereisten voor een werkelijk nationaal-revolutionaire houding en actie vooropstelt"

- Interview in "Netwerk" (Ned. T.V.) van 26 februari 2001 .
"Het vervolgen en wegslepen van Joden is systematisch gebeurd. Maar of het gepland is dat ze allemaal zouden sterven tijdens de oorlog is een andre kwestie. Het cijfer van 6.500.000 doden wordt voortdurend betwist. Ik twijfel aan de cijfers en de systematiek van de uitroeiing. Ik denk dat men in de mentaliteit van net na de oorlog geprobeerd heeft de schuld van de oorlog alleen op de schouders van de Duitsers te leggen. En dat beeld van de uitroeiingskampen en van de uitroeiingspolitiek past daar natuurlijk perfect in. Wij denken dat de oorzaak van de oorlog niet alleen bij de Duitsers ligt, maar ook bij andere grootmachten. Dus dat men nu ook maar eens moet ophouden met meer dan een halve eeuw na de oorlog de schuld bij de Duitsers te leggen"

- "Les cahiers de la Bretagne Nouvelle" N° 370/1975 :
"Het Europa der volkeren, waarvoor wij ons steeds hebben ingezet, is de enige mogelijkheid tot overleven van ons blanke ras"

- KET vab 8/1998 :
"Indien Europa wil overleven en indien het wil de verscheidenheid van zijn talen, culturen en religieuse overtuigingen behouden en ontwikkelen, moet het zich verenigen en zich opnieuw herbronnen. Deze unie kan zich alleen realiseren op grond van ethnische gemeenschappen."

- Goedkeuring van de anti-negationisme-wet door het VB :
"Dit is de grootste politieke fout van mijn partij".

Reeds tijdens de oorlog had men op hem gerekend : lees eens hetgeen volgt :

"HOE DEZE OORLOG (38-45) OOK AFLOOPT, DE OORLOG TEGEN JULLIE (JODEN) HEBBEN WIJ GEWONNEN; NIEMAND VAN JULLIE ZAL OVERBLIJVEN OM TE GETUIGEN EN OOK AL ZOU ER IEMAND ONTKOMEN, DAN NOG ZAL DE WERELD HEM NIET GELOVEN. ER ZULLEN MISSCHIEN TWIJFELS ZIJN, DISCUSSIES, NASPEURINGEN VAN HISTORICI, MAAR ER ZAL GEEN ZEKERHEID ZIJN, OMDAT WE TEGELIJK MET JULLIE DE BEWIJZEN ZULLEN VERNIETIGEN. EN OOK AL ZOU ER ERGENS EEN BEWIJS OVERBLIJVEN, EN AL ZOU IEMAND VAN JULLIE OVERLEVEN, DAN NOG ZULLEN DE MENSEN ZEGGEN DAT DE DINGEN DIE JULLIE VERTELLEN TE MONSTERLIJK ZIJN OM GELOOFD TE WORDEN; ZE ZULLEN ZEGGEN DAT HET OVERDRIJVINGEN ZIJN VAN GEALLIEERDE PROPAGANDA; ZE ZULLEN ONS GELOVEN, DIE ALLES ZULLEN ONTKENNEN, EN JULLIE NIET. DE GESCHIEDENIS VAN DE CONCENTRATIEKAMPEN ZAL DOOR ONS GESCHREVEN WORDEN"

Dit werd gezegd door een SS officier tegen gevangen Joden en opgetekend door Simon Wiesenthal. De negationisten zoals David Irving, Raubert Faurisson, Fred Leuchter en Roeland Raes van het Vlaams Belang trachten deze SS-beul gelijk te geven.

Om koude rillingen van te krijgen !

XAVIER BUISSERET
Stichter van de bladen "Alarm" , "Echo" en "Haro"
Veroordeling voor ongewenste intimiteiten met minderjarigen; hij leeft in de schaduw maar werkt nog steeds full time mee..
LUC VERMEULEN
Deze persoon verzorgt de ordediensten en bewaking bij manifestaties van het Blok. Hij is een voorstander van de "vervlaamsing" van Brussel.
ROELAND VAN WALLEGHEM :
Is een Blokmilitant die, met anderen, een afficheplakker van het FDF, Jacques Georgin aanviel in 1970. Deze overleed aan een hartaanval.
GUIDO TASTENOYE :
Overleden in 2007

Was Wetstraatjournalist bij de Gazet van Antwerpen.

"Als de Brusselaars niet Vlaams willen worden dan zullen wij een blokus organiseren rond Brussel door de treinen te stoppen en de luchthaven te sluiten"

"België is totaal verrot !" (1999).

JOHAN DE MOL :
Dit is de nieuwe grote aanwinst van het Vlaams Blok voor Brussel.

Hij heeft een licentie in de rechten en is zijn carrière bij de gendarmerie begonnen in de ESI (Escadron Spécial d'Intervention). Toentertijd was hij lid van de FJ (Front de la Jeunesse) waar zich de "Groep G" bevond die bestond uit gendarmes. Is daarna benoemd tot hoofdcommissaris van Schaarbeek, waar hij bekend werd door zijn kordaat optreden tegen de straatcriminaliteit waarbij hij zeer omstreden en onwettelijke middelen gebruikte..

Is in 1998 ontslagen wegens het feit dat hij verklaard heeft onder eed dat hij geen lid geweest is van het "Front de la Jeunesse".

Zijn rechtrarm is Patrick Sessler, lid van het Belgische FN

Hij wordt de voorzitter van het Brussels Vlaams Blok en wekt in de partij veel afgunst op aangezien hij eigenlijk geen "Brusselse Vlaming" is maar steeds op een Franse taalrol gestaan heeft. Velen twijfelen aan zijn goede bedoelingen tegenover het Blok en denken dat hij na afzienbare tijd een persoonlijke koers zou varen als de burgemeesters rechtstreeks zouden verkozen worden.

In "Secessie" verklaart hij dat "Onafhankelijk Vlaanderen terug moet naar Nederland"

ALEXANDRA COLEN
Dochter van Alex Colen, oud SS'er, opgevoed in Ierland tijdens de ballingschap van haar vader..

Alexandra (Sandra) Colen is gehuwd met PAUL BELIËN waarover meer hieronder.

Alexandra Colen is zeer christelijk gelovig en bevindt zich voor het ogenblik op de achtergrond. Dit dankt zij aan haar uitspraken en interviews waarin zij heeft laten uitschijnen dat zij niet te vinden is voor het 70-punten programma.

Het gezin Beliën-Colen zocht ook toegang tot Opus-Deï en vonden eindelijk een onderdak bij de Charismatige Beweging waar ook sommige leden van het koninklijk huis eng mee verbonden zijn.

In De Morgen van 30 maart 1996 zegt zij :
"Mij ga je nooit horen zeggen dat iedereen massaal en onder dwang naar huis moet"

En in "De Volkskrant van 1996 : "Ik weet niet of ik nog bij deze partij kan blijven. Ik beraad me over mijn toekomst"..

Zij is voorstander voor een leefloon aan de thuisblijvende moeder (het "moeder aan de haard" priincipe) en is tegen echtscheiding en abortus.

- Interview uit Humo van 5 november 1996
Het idee dat mensen die leven van de overheid, niet mogen stemmen van de filosoof J.S. Mill is een interessant idee, want anders kunnen ze hun stemrecht gebruiken om zichzelf via de staat steeds meer voordelen toe te eigenen.

Heeft in mei 1998 getracht haar collega's warm te maken voor een wetvoorstel tot het verbieden van naaktreclame's, alhoewel zijzelf een fervente naturiste is. Zij heeft zich echter laten uitmaken door Philip Dewinter voor "puriteinse kwezel". Maar sindsdien is zij wel opzijgeschoven.

2013 : Alexandra stapt op aangezien dat haar "ouderwetse" ideeën zelfs in het VB geen voorstanders meer vinden.

 

PAUL BELIËN.

Hierhoger hebben wij vermeld dat Paul Beliën de echtgenoot is van Alexandra Colen. Ondanks het feit dat hij door het grote publiek niet gekend is en bijna nooit op de voorgrond treedt, is hij de "éminence grise" van het VB !

Hij is in feite de "ambassadeur" van het VB bij de extreem rechtse partijen in de USA en in England en behoort tot het netwerk NEOCONS. Dit is een internationale vereniging van neoconservatieve publicisten waarvan Daniël Pipes de ideoloog is.

Hij is ook de stichter van het blad "Doorbraak" en medwerker van "Secessie". Deze publicaties zijn uitgesproken racistisch en fascistisch

Hij blijft niet achterwege op Internet en heeft daar een web-site "Brussels Journal" (tijdens de bezetting van België in 40-44 bestond er een Duitstalig dagblad en dat heette "Brüsseler Zeitung"; zou er een connectie bestaan ?) waarin hij, na de afschuwelijke moord op Joe Van Holsbeeck in April 2006, opriep tot het uitdelen van wapens aan de burgerbevolking opdat deze zich zou kunnen verweren tegen de "roofdieren die hier komen profiteren van onze sociale zekerheid".

En in de maand Mei werden Luna en Oulemata vermoord door een 18jarige sympathisant van het Vlaams Belang die uit een fascistisch gezin stamt !

Paul Beliën heeft de Gazet van Antwerpen waar hij werkte als redacteur moeten verlaten tijdens de abortuskwestie. Hij schrijft ook in NUCLEUS een rechts-christelijk opinieblad, waarin hij zich, net zoals zijn echtgenote, tegen echtscheiding en abortus keert. Het is ook Paul die, indien nodig, de tussenkomsten, interviews, artikels enz van Alexandra voorbereidt.

Het is ook Roularta die hem een bureau ter beschikking stelde voor het oprichten van "Center for the New Europe" . Dit bevindt zich nu in Brussel en legt kontacten met de groot industrie die extreem rechtse sympathieën koestert, niet alleen in gans Europa maar ook in de USA.

Deze zijn :

- American Enterprise Institute
- The Heritage Fondation
- Nederlandse Edmund Burke Stichting
- Stockholm Netwerk
- Chronicles Magazine van Thomas Fleming
- Concil of Conservative Citizen die de suprematie van het blanke ras predikt.
- Timevans (de "anarcho kapitalist") van Hans Herman Hoppe die ponneert dat de "rijken doorgaans slim en productief en de armen, dom lui of allebei zijn."

Hij heeft enge kontacten met :

- Roger Scruton, Engelse extreem conservatief naar wie graag geluisterd wordt in het VB.
- "Nova Civitas" van Boudewijn Bouckaert en Hugo Coveliers
- "The Brussels Journal" ( Weblog) waarin schrijven :
- Luc van Braeckel
- Jan Neckers van "'t Pallierke"
- Mathias Storme
- Martin De Vlieghere.

Volgens bepaalde bronnen wordt het CNE (Center for New Europe) gesponserd door :
- PFISER (Farmabedrijf) met Catherine Windels
- EXXION MOBIL (petroleum)
- MICROSOFT (Soft Ware)

Nu dat het VB zijn "Economisch Plan" (einde november 2005) uiteenzet ziet men dus duidelijke bindingen met het groot kapitaal. Sommige van die "denktanks" staan resolut voor de volgende ideeën :
- Privatisering van de gezondheidszorg
- Verzet tegen wetenschappelijke stellingen die de natuur willen beschermen
- Afschaffing van de syndicaten
- Beperking van de democratische vrijheden

Paul Beliën heeft ook een web-site : "Brussels Journal" waarin hij, na de afschuwelijke moord op Joe Van Holsbeeck, opriep tot het geven van wapens aan de bevolking.

"De roofdieren (de allochtonen) die met de "Vlaamse kudde" komaf willen maken. De roofdieren hebben messen. Van kleins af, hebben zij tijdens het jaarlijks offerfeest geleerd hoe zij warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien; maar zij niet. Zij zijn getraind, ze zijn gewapend. Zij hebben knip- en slagersmessen en ze weten hoe ze die moeten gebruiken. Geef ons wapens ! Als de staat de burgers niet meer beschermt of wil beschermen, hebben de burgers het recht zichzelf te beschermen"

De naam van zijn site doet denken aan "Brüsseler Zeitung" dat gedurende de bezetting 40-44 verscheen in Brussel.

Op 22 juli 2011 pleegt een zekere ANDERS BEHRING BREIVIK een dubbele aanslag in Noorwegen. Hij laat als afleidingsmanoeuver een bomauto ontploffen in Oslo en vermoordt daarna tientallen jonge mensen van de Sociaaldemocratische Noorse Arbeidspartij in een jeugdkamp op het eiland Utaya. Hij is een uitgresproken neonazi en wil terug de strijd aanbinden tegen al wat socialistisch is. In totaal vallen er 77 doden.

In een 1500 pagina's manifest dat hij op Internet plaatste citeert hij meer dan 80 keer de "Brussel Journal" van Paul Beliën die hij "één van de fatsoenlijkse mensen in Europa" noemt

Ik hoop dat de ogen van al die arbeiders die voor het VB stemmen zullen opengaan !

WIM WUYTS :
oud SS'er stond aan de wieg van het Vlaams Blok.Verliet ook de V.U. uit protest tegen het "Egmontpakt" en tegen Hugo Schiltz.
WIM VERREYCKEN :
Fractieleider in de Senaat.
Aanwezig op de St Maartensfondsfeesten.
Schreef drie boeken over het heidendom onder het pseudoniem Johan Hildesheim.

VB-congres van 1993 :
"De uitbetaling van alle welzijnstoelagen wordt onderworpen aan een geautomatiseerde controle van de vingerafdrukken om elke dubbelontvangst uit te sluiten".

FRANCIS VAN DEN EYNDE :
Kamerlid en voorzitter van de VBmandatarissen.
Aanwezig op de St Maartensfondsfeesten
Heeft zeer enge contacten met Bert Verbelen, (oud-SS'er gestorven in Oostenrijk). en het AFP.

Robert Verbelen was sinds 1965 een vrij man, schreef boeken over de nazi-ideologie en nam actief deel aan lezingen en voordrachten. Hij gaf ook een tijdschrift uit, "Buttenbriefe" genoemd. Zo organiseert de Oostenrijkse rechtsextremistische groep 'Arbeitsgemeinschaft für Politik' (AFP) elk jaar een zogenaamde "Politieke Academie". Onder de sprekers vinden we de volledige leiding van extreemrechts in Oostenrijk, zowel leidinggevende FPÖ'ers als radicalere elementen.

Eén van de sprekers voor de AFP in 1988 was Robert Verbelen, en naast Verbelen stond in 1988 nog een 'Vlaming' op het sprekersgestoelte namelijk Vlaams Blokvolksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde(!) Dat hij er zich in goed gezelschap bevond werd een paar jaar later duidelijk toen er wapens en nazi-propaganda gevonden werden op het secretariaat van het AFP. Natuurlijk hield dit het Vlaams Blok niet tegen om contacten te blijven onderhouden met het AFP.

KOSMOS :

"Kosmos" of "Kring voor het Onderzoek naar Socialistische en Multiculturele Ondermijning van onze Samenleving" is de spionagedienst van hetVB. Deze beschikt over honderden medewerkers die overal geinfiltreerd zijn, zoals in scholen, politie, leger, hoofdkwartieren van andere politieke partijen, liefdadigingsinstellingen, anti-fascistische organisaties, privé-firma's tot in de Vrijmetselaarsloges toe, en vitale en privéinlichtingen in codetaal naar het centraal bureau doorsturen.

Het is enen Luc Dieudonné die er in 1980, na een eerste veroordeling van het VMO mee begonnen is. Hij werd later logistiek en financieel geholpen door oud-SS'er André van Hecke die een Informatiekantoor bezat, "Eurinform", voor solvabiliteitsinlichtingen. Hij kreeg ook twee stafmedewerkers van het Blok : Jan van Dijck en Joris Van Overzee.

Ook binnen de partij heerst er het Jezuïetenprincipe : "de een bespioneert de andere"

Sinds dit aan het licht kwam in 2003 werden de postbussen en bankrekeningen "officieel" gesloten en verscheen hun blaadje "Doorzicht" niet meer, maar de activiteiten werden overgeplaatst naar het fractiesecretariaat van het Blok in de Senaat onder parlementaire onschendbaarheid.

Volgens de inlichtingen van "De Morgen" gepubliceerd in een speciale bijlage op 11 mei 2004 beschikt het VB enkel over één betaalde bediende. De gehele administratie wordt verzorgd door de fractiesecretariaten van de Kamer en de Senaat op kosten van de Belgische Staat !!!!!!

HET VB IS VOOR :

- Vlaamse onafhankelijkheid : "België barst"
- Algehele en onvoorwaardelijke amnestie voor de oorlogsmisdaden van de Vlaamse collaborateurs.
- Extra-stemmen voor vader van twee of meer niet volwasen kinderen.
- Een opvoedersloon : t.t.z. de moeder moet thuis blijven om de kinderen op te voeden.

"De politiek moet worden onttrokken aan de sfeer van kleinheid, kliekjesgeest en lage berekening waarin zij vandaag verzand is geraakt door het democratisme en de verzieking van het parlementarisme. Zo streeft het VB naar de verwezenlijking van een organische volks- en Europese volkerengemeenschap om een hiërarchisch gestruktureerde natuur- en volksverbonden gemeenschap op te bouwen waarin vrijheid en orde, recht en tucht, bescherming van persoonlijkheid en gemeenschap waaarborgen zijn voor het recht op eigenheid en levensvreugde". (De Morgen 31.08.94)

HET VB IS TEGEN :

- Vreemdelingenstemrecht.
- Toetreding van Turkije tot Europa.
- Abortus en Euthanasie : Guido Tastenhoye heeft in 2001 een voorstel tot resolutie ingediend om elke subsidiëring aan niet gouvernementele organisaties belast met ontwikkelingshulp stop te zetten als die in het buitenland abortus of euthanasie helpen mogelijk maken of propageren.
- De VBJ zijn tegen het opstellen van voetballers van buitenlandse afkomst in onze nationale ploegen. (Nieuwsbrief VBJ april '94)
- Alleen Europese omroepstations zijn toegelaten (Bart Laeremans)
- De contraceptiepil en spiraaltje want zij provoceren "abortussen"
- De syndicaten : deze moeten vervangen worden door "solidarisme" gelijk in de Middeleeuwen.

Dit maakt natuurlijk allemaal deel uit van het verborgen programma van het VB. Zij durven niet in hun folders en boekjes schrijven wat zij werkelijk denken over onze verzorgingsmaatschappij. In onbewaakte ogenblikken en als de leiders denken dat zij alleen zijn komen de volgende punten naar boven :

- Afschaffing van de syndikaten. Die worden vervangen door "Gilden" of beroepscorporaties die voor dezelfde corporatie werkgevers en werknemers verenigen.

- Vermindering van de lonen die volgens hen te hoog zijn. De index moet weg en de werkgevers zullen veel minder sociale bijdrage betalen.

- De ziekteverzekering zal dus afgebouwd worden. Iedereen zal recht hebben op een minimuminterventie. Voor de rest moet men zich verzekeren bij privémaatschappijen hetgeen dus voor het grootste gedeelte van de werkers onbetaalbaar zal worden.

- De "flexibiliteit" zal aangemoedigd worden en vele jobs zullen alleen ingevuld worden door "Interimkantoren". Vaste kontracten met vooropzeg verdwijnen dus.

-

IS HET VLAAMS BELANG/BLOK CHRISTELIJK OF HEIDENS ?

Er is, net zoals gedurende de oorlog, een godsdienstig probleem in het Vlaams Blok. Vanaf haar bestaan werkte de SS-leiding aan een nieuwe heidense godsdienst. Daarom gebruikten zij ook runnentekens. Zij hadden afzonderlijke ceremonies tijdens de scharniermomenten van het leven, zoals geboorte, huwelijk en sterven. Ook werden de joelfeesten terugingevoerd op 20 juni en december (langste dag en langste nacht). Het was de bedoeling al de Europese godsdiensten te vervangen door deze heidense godsdienst waarin A. Hitler als "messias" zo beschouwd worden.

Dit gaf enorme wrijvingen in de collaborerende Vlaamse organisaties, zoals het VNV en de Vlaamse Waffen SS en Algemene Vlaamse SS onder de leiding van JEF VAN DE WIELE.

Het VNV wilde hun katholiek geloof niet inruilen voor een heidense godsdienst.

We zien dat er vandaag hetzelfde probleem ontstaat in het VB waar een groep rond de zeer katholieke familie Alexandra Colen en Paul Belien zich verzet tegen de meer "heidens" gerichte leden van het bestuur. Philip Dewinter noemde Alexandra Colen eens een "puriteinse kwezel".

Wim Verreycken is een voorstander van de Heidense godsdienst en heeft daarover reeds een drietal boeken geschreven. Een der grote voorstanders van het heidendom is wel Roeland Raes en aangezien dat hij de ideoloog van het VB is, zou het wel kunnen dat zij deze discutie niet meer binnenshuis zullen kunnen houden.

Wie zal het winnen ?

VOORBEELDEN VAN WIE ER VOOR HET VB STEMT :

- ALEX COLEN : oud - SS'er en vader van Alexandra Colen.
Heeft in 't geheel geen spijt van hetgeen hij gedaan heeft gedurende de oorlog en is nog steeds een groot bewonderaar van het nazisme. Vindt de houding en de standpunten van het Vlaams Blok veel te zacht en zegt tijdens een intervieuw in "Humo" dat "Hitler geen 70- puntenprogramma nodig had hé, die was veel slimmer !"

- ANDRE VAN HECKE : oud - SS'er voorzitter van "Hertog Jan van Vlaanderen" vzw.
Heeft aan het Oostfront ingezet geweest in de strijd tegen de partizanen en heeft meegeholpen gehele dorpen uit te moorden !

- WILLY LEVECKE. oud SS'er en vrijwilliger arbeider in Duitsland en aan de fronten. Voor de oorlog was hij op zijn 16de bij het Verdinaso

- WIM WUYTS : oud SS'er.
"Ik heb maar van één ding spijt : dat we de oorlog verloren hebben"
"Onze leer van het Nationaal-Socialisme" was een voorbeeld voor allen. Het was de ideale maatschappij"
Hij ontkent ook de Holocaust.

AFZONDERLIJKE VOORVALLEN DIE EEN BEELD GEVEN VAN DE GEESTESGESTELDHEID BIJ VB MANDATARISSEN :
- Ludo Switsers VB-raadslid voor Kontich in de Antwerpse provincieraad : heeft in maart 1997 de Hitlergroet gebracht in het midden van de raadzaal.

- Nadine Lemmens, lid van de Brusselse gemeenteraad voor het FN bracht Hitlergroet in 1995 tijdens haar eedaflegging.

- Het Boomse gemeenteraadslid Pascal Jochec (VB) brengt de Hitlergroet bij de eedaflegging op 2 januari 2001

- Oswald Kielemoes, gemeenteraadslid in Gent tussen 1994 en 2000 en actief in het Blok-partijbestuur schrijft in Dietsland-Europa : "De Joden worden door hun media controle de doodsteek voor Groot-Britanië. Zij plegen een "pure volkerenmoord" op het autochtone ras en het is de hoogste tijd om het Joodse juk af te werpen".

- Er wordt ieder jaar, in augustus, in Steenstrate bij Ieper door de "Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart" een "IJzerwake" gehouden bij het monument van de gebroeders Van Raemdonck.

Tiernermeisjes, gekleed in de rokjes van het "Vlaams Nationaal Jeugdverbond" leggen er kransen neer naast de foto van de voormalige VNV leider Staf Declercq, Armand Preud'homme en Irma Laplace die in 1944 een verzetsgroep verraadde aan de nazi-bezetter.

Er wordt een toespraak gehouden door( de voorzitter van "Voorpost" Johan Van Slambrouck, in het bijzijn van de leiders van het Vlaams Belang van van het N.VA.. Uit Nederland is het "Nationale Alliantie" aanwezig. Deze behoren tot de groepen van "White Knights" en hebben banden met de K.K.K.

In januari 2005 heeft het VB zich gedistanceert van de herdenking van de bevrijding van het uitroeiingskamp AUSCHWITZ BIRKENAU.

IS HET VB REPUBLIKEINS ?

Het VB is tegen de Belgische monarchie omdat deze de splitsing van België in de weg staat. Laten we niet vergeten dat tijdens de koningskwestie in 1950 extreem rechts (nog ingebed in de CVP) opriep om voor Leopold III te stemmen !

Toen Leopold III verplicht was af te treden ten gunst van Boudewijn schreef men in "WIJ" het blad van de Volksunie : "Dat is een kaakslag voor Vlaanderen".

Zij beschouwen de Nederlandse monarchie als voorbeeldig en hebben zelfs een wetvoorstel ingediend om een art. van de Grondwet te wijzigen opdat er eventueel een lid van Nassau op de Belgische troon zou kunnen plaats nemen.

De 6de december 2002 hebben de VB leden van de Senaat Wim Verreycken en Frank
Creyelman een voorstel tot wijziging van decreet van 24 november 1830 neergelegd, "wijzend op de eeuwige uitsluiting van de familie van Oranje-Nassau van iedere macht in België". Als argumenten stellen zij het feit dat de "verdeling in 1830 enorme schade berokkend heeft aan Vlaanderen" maar ook een huldiging aan het huis van Oranje-Nassau die veel zouden gedaan hebben voor de Zuidelijke Nederlanden. Er zou ook geen discreminatie mogen zijn op basis van de afstamming.

Het Vlaams Blok is dus niet republikeins !!!

DE MYTHEN VAN VLAANDEREN :

1) De Guldensporenslag.

De legenden over de "Slag der Gulden Sporen" vinden hun oorsprong in het werk van Hendrik Conscience "De Leeuw van Vlaanderen". Daarin wordt de geschiedenis veel geweld aangedaan. Het ging hier om een conflict tussen LEENHEER ( de koning van Frankrijk) en LEENMAN (Guy de Dampierre). Er is hier niet de minste strijd tussen Frans en Vlaams !
- Robrecht van Bethune is in werkelijkheid Robert de Béthune, een Waalse edelman die op het ogenblik van de slag in de gevangenis zat in Parijs.
- Jan Breydel was reeds 38 jaar, wat toentertijd een ver gevorderde leeftijd was; hij was dus niet een blonde jonge man. Het enige wat hij deed was paarden en vlees leveren aan de troepen.
- Was de slag werkelijk zo Vlaams ? Belange niet ! Gwijde van Namen en Gwijde van Dampierre (Guy de Dampierre en Guy de Namur) waren Waalse edellieden die met hun troepen (Walen dus) de Vlamingen ondersteunden in hun strijd tegen de Franse leenheer.
- De militaire strateeg was een Hollander uit Zeeland : Jan van Renesse die ook met Hollandse jongens kwam meevechten.
- In 1304 werd het Vlaamse leger echter verslagen, en voor goed, bij de Pevelenberg (Mons en Pévèle) met de vrede van Athis-sur-Orge in 1305 tot gevolg.

Kleine historische schets door Dr J. Mertens : "DE SLAG DER GULDEN SPOREN"

2) Albrecht Rodenbach door Cyriel Verschaeve.

Albrecht Rodenbach werd geboren in 1856 en is gestorven in 1888. Tijdens zijn jong leven stond hij onder de invloed van Hugo Verriest en heeft hij vele studentenliederen geschreven ten voordele van de Vlaamse Tale. Dit waren de "Kerelliederen". Van hem komen ook de verzen "Vliegt de blauwvoet, storm op zee". Later monde dit uit in de eerste Vlaamse studentenverenigingen en de "blauwvoeterie" die door de toenmalige kerkelijke overheid bestreden werden.

Zijn schone en rechtmatige idealen zijn door Cyriel Verschaeve schandelijk misbruikt tijdens W.O.I en W.O.II en heeft rond zijn persoon een mythe geschapen heeft..

3) De gebroeders Van Raemdonck.

Volgens de legende zijn de twee gebroeders Edward en Frans Van Raemdonck in "elkaars armen gestorven" in de loopgraven van Steenstrate op 26 maart 1917. De tekenaar Joe English miek er een pentekening van. De tekening werd gemaakt op aanwijzing van pater Lodewijk van Gelder die de lijken hielp begraven. Nog voor Joe English aan de tekening begonnen was, had een dichter, Oscar Dambré in Ons Vaderland een beeld opgehangen van de martelaarschap en broederliefde : "Zij zouden den een zonder den ander niet terugkeren, al moesten zij sterven in malkanders armen".

Later zou blijken dat van de twee lijken één wel degelijk van Frans Van Raemdonck was, maar de andere gesneuvelde was een Waalse korporaal die heette Aimé Fiévez. Toen dit bekend werd heeft men er alles aan gedaan om het stil te houden aangezien de broers die in elkaar armen sterven een sterk symbool was voor de Vlaamse beweging.

De lichamen van de gebroeders Van Raemdonck en van Aimé Fiévez werden in 1924 opgegraven en bijgezet op het militair kerkhof te Westvleteren. In 1932 verhuisden de drie kisten naar de crypte onder de IJzertoren.

Veel later, in 1955 kreeg de familie Fiévez er lucht van wat er eigenlijk met het lichaam van Aimé gebeurd was en diende klacht in voor "onwettige ontgraving". Dit bleef zonder gevolg en Aimé Fiévez rust nog steeds onder de IJzertoren.

Zou er geen schoner symbool voor België kunnen bestaan ?

4) De Vlaamse beweging met de "ontvoogdingsstrijd".

Het "Vlaams-nationalistisch" discours kan misschien zeer stoer overkomen maar voor de werkelijke ontvoogding van het Vlaamse werkvolk heeft het niets bijgedragen. Zij is volledig afwezig gebleven in alle grote etappes van de sociale strijd, waardoor ze geen enkele verdienste heeft verworven in de sociale noch de politieke ontvoogding van het Vlaamse volk. Zo heeft zij ook de strijd voor het algemeen stemrecht op het einde van de 19de eeuw glansrijk gemist.

Prof Daels (voorzitter van het IJzerbedevaartcomité) schreeuwde aan de IJzertoren tegen de Vlamingen : "In Vlaanderen Vloams" terwijl zijn kinderen in een Waalse elite pensionat schoolliepen !

5) In 2008, dus 90 jaar geleden eindigde W.O.I.

Men heeft het nodig gevonden terug een oude propagandafilm gemaakt door Clem De Landsheer op DVD te zetten en op de markt te brengen. Het gaat hier over het leed dat de Vlaamse soldaten ondervonden hadden gedurende deze afschuwelijke oorlog.

Het is spijtig dat deze film terug doorspekt is met leugens en mythologie, zoals de geschiedenis van de gebroeders Van Raemdonck die in elkaars armen zouden gestorven zijn.

De filosofie van Clem de Landsheer was trouwens :

"Waarom de schoonheid breken en er de waarheid als een koud bad over uitstorten ?"

Lees alles over de Vlaamse mythogie in :

6) De Vlaamse Waffen SS'ers hebben alleen tegen de communisten gevochten !

De mythe dat de Vlaamse nationalistische jongeren alleen bij de Duitse Waffen SS en de Algemeine SS gegaan zijn om tegen het Communisme te vechten in Rusland wordt totaal ontkracht door de artikels die in "Volk en Staat" , het partijblad van het VNV verschenen voor de oorlog en voor de inval van de nazi-troepen in Rusland. Deze proza is zeer anti-joods zoals men hieronder kan zien :

De Vlaamse jongens die zich bij de Waffen-SS meldden ondergingen een zeer harde training en werden dikwijls afgekeurd. Sommigen lieten zich afkeuren omdat zij in feite schrik hadden naar het Oostfront te vertrekken. Deze "2de rangs" SS'ers werden ondergebracht in de afdeling "Westland". Men moet nu weten dat de bewakers van het concentratiekamp Breendonk uit deze groep kwamen.

De beulen van Breendonk die hun eigen volk hielpen martelen en vermoorden worden nu vereerd als helden !

7) De repressie in 1944 :

Tijdens de na-oorlogse repressie (1944) werden al de Vlamingen voor hun Vlaamsgezindheid vervolgd vertellen de extremisten. Het moet echter gezegd dat bijna de gehele Vlaamse beweging, VNV en het VERDINASO, actief met de bezetter heeft medegewerkt. Aan velen, die het vroegen en mea culpa sloegen, werd gratie verleend en dat vergeet men er bij te zeggen.

De repressie was grondig maar niet onmenselijk ! De vervolgde Vlaams-Nationalisten hebben zich uitgeroepen als de ware slachtoffers van de oorlog en stichtten zo de Volksunie.

Terug naar HOMEPAGE.