ASTROLOGIE : WAARHEID OF LEUGEN ?
Willy Schiettecatte

ONTSTAAN VAN DE ASTROLOGIE.

Het eerste groot probleem dat de mensheid trachtte op te lossen was de berekening van de TIJD. Men heeft er duizenden jaren overgedaan om de tijd op een min of meer juiste manier te meten. Deze studie is zeer boeidend maar zou ons afleiden van ons echt onderwerp : de Astrologie.

Nochtans is het zoeken naar het meesterschap over de tijd de oorzaak geweest van het ontstaan van de Astronomie en de Astrologie. Beiden zijn praktisch gelijktijdig ontstaan : de Astronomie werd beoefend door de wetenschappers en de Astrologie door de "Magiërs".In het Evangelie volgens Matheüs hoofdstuk 2 spreekt men over de "3 Wijzen of Magiërs" die uit het Oosten kwamen en een schitterende ster volgden. De Magiërs stonden in het begin alleen ten dienste van de koningen. Dikwijls was men terzelfder tijd wetenschapper en Magiër. Tot in de Middeleeuwen deinsden de Astronomen er niet voor terug terzelfder tijd als Astroloog op te treden om den brode, zoals Kepler het zo mooi heeft uitgedrukt :

"DE ASTROLOGIE IS DE HOERIGE DOCHTER VAN DE ASTRONOMIE, DIE ZICH VERKOOPT AAN ELKE BIEDER DIE BETALEN KAN EN WIL, OM HAAR WIJZE MOEDER IN LEVEN TE HOUDEN".

Voor een korte beschrijving hoe de "Dierenriem" ontstaan is, verwijs ik graag naar "Ontleding"' rubriek "Dierenriem".

Vele godsdiensten steunden zich op de Astrologen maar de Bijbelse godsdiensten hebben er zich van los gemaakt en de christelijke vooral aanzag de astrologie als ketterij.In de "Kabbala" (Joodse overleveringen) vindt men veel terug over Astrologie. Dit scheen zeer belangrijk geweest te zijn in de middeleeuwen maar wordt vandaag ook als mythe beschouwd. Bepaalde Vrijmetselaarsloges verwijzen ook dikwijls naar de Astrologie maar zij laten hun leden vrij, zoals voor andere geloven, van er al dan niet in te geloven.

Vandaag hebben de godsdiensten, vooral in het westen, veel van hun invloed verloren. De mensen voelen zich achtergelaten en zoeken terug antwoorden op hun levensvragen in de veelvuldige sekten en in de Astrologie. Het zijn vooral mensen met een redelijke intellectuele bagage, zelfs universitairen die er zich door laten bekoren. Zij trachten ook zelf hun eigen horoscoop te maken. Vandaar het enorme aanbod aan boeken en tijdschriften over dit onderwerp. Geschriften die deze zaak op een kritische manier bekijken zijn zeldzaam. De mens is meer geneigd in het mysterieuze te geloven dan naakte koude wetenschappelijke feiten te aanvaarden. De schrijvers deinzen er niet voor terug hun lezers ogenblikkelijk te vragen hun kritisch denken uit te schakelen.

Paul Pidancet schrijft letterlijk in zijn boek : "Astrologie en Horoscopen" :
"We raden de lezer aan het spel mee te spelen, als hij niet wil dat het steriel blijft en er nieuwe moeilijkheden opduiken die enkel opgelost kunnen worden door een lezer die met de rest van het werk volledig instemt"

Ik zal trachten zonder veel te detailleren met dit werk aan te tonen dat Astrologie een ILLUSIE is en zelfs GEVAARLIJK kan zijn.

ONTLEDING.


Als men de bovenstaande tekening bekijkt , zou men op het eerste gezicht, denken dat het om ingewikkelde en voor de gewone mens ontoegankelijke berekeningen gaat. Dit stelt een "Horoscoop" van een persoon voor, gemaakt op basis van zijn datum, uur en plaats van geboorte. Men noemt dit ook een "Radix". Er zijn ook "uurhoroscopen" (vooraleer een belangrijke beslissing te nemen consulteert men de horoscoop van het ogenblik) en men maakt ook horoscopen op basis van de "geboorte" van een Firma, een Staat, een Regime of een Politieke Partij !

De buitenste ring bevat de 12 Sterrenbeelden van de "Dierenriem". Daarna ziet men de verdeling in 12 "Huizen" waarin de symbolen van de planeten, de zon en de maan zich bevinden. De lijnen die sommige planeten met andere verbinden duiden op de Aspecten. Dit alles wordt door de Astroloog geïnterpreteerd. Hij steunt zich hierop om de goede en slechte eigenschappen, de persoonlijkheid en de talenten te analyseren van iemand en ook zijn toekomst te voorspellen. Ik noem dit "Bla-Bla".

Om mijn studie te staven heb ik uit de WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE (7de druk) 11.607 "belangrijke personen", van wie de exacte geboortedatum (tussen 1840 en 1920) en plaats vermeld was, geplukt. Al de hierna volgende grafieken zijn dus gebaseerd op deze lijst.

De aanwijzingen met betrekking tot de hierhoger getoonde Horoscoop zullen vermeld worden in het rood.

Ik raad je ten stelligste aan, eerst de hiernavolgende rubrieken te lezen, ten einde hetgeen later volgt beter te begrijpen. Gewoon klikken !

- DE DIERENRIEM.

- STERRENBEELDEN EN BEROEP.

- DE PLANETEN.

- DE 12 HUIZEN.

- DE CHINESE ASTROLOGIE.

- WETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS.

- NOSTRADAMUS.

- OPMERKELIJK.

DE GEVAREN VAN DE ASTROLOGIE.


1.
Als de Astrologen beweren dat er "gunstige" en "slechte" sterrenbeelden bestaan is dit een nieuwe vorm van racisme. Er zijn spijtig genoeg Aanwervingsbureaus die de kandidaten screenen op basis van hun horoscoop. Aangezien de Ascendant van langsom meer een belangrijke plaats inneemt in de voorspellingen (Bla-bla) van de Astrologen wordt er ook rekening mee gehouden door de Aanwervingskantoren. Gunstige Ascendanten zijn bvb : RAM, LEEUW en BOOGSCHUTTER Het is echter niet moeilijk een gunstig uur van geboorte op te geven om automatisch een "gunstige" Ascendant te bekomen.

In ons geval is het normale uur van geboorte 20 uur en is de Ascendant Steenbok.

Als we RAM, LEEUW of BOOGSCHUTTER willen bekomen moeten we als geboorteuur respectievelijk O, 6 of 18 uur opgeven !..

2. Verzekeringsmaatschappijen in Engeland zouden de premie bepalen van verzekeringen, of het al dan niet toekennen daarvan op basis van de gegevens van de horoscoop van de aanvrager.

3. Geboorten worden hoe langer hoe meer uitgevoerd met keizersnede op een bepaald moment van de dag om een "gunstige" Ascendant te bekomen.

4. Zwakke of door het noodlot getroffen mensen laten zich instinctmatig beïnvloeden door de "voorspellingen" en passen zonder dat zij hetzelf beseffen hun levenswijze aan . Ze zijn dus wel degelijk onder de invloed van de sterren door toedoen van het medium Astroloog. Geloven op zichzelf is niet gevaarlijk ware het niet dat geloven in Astrologie een vlucht is uit de werkelijkheid en een aanmoediging tot berusting en fatalisme. Het staat trouwens in de sterren geschreven !

5. Men mag in geen geval de Astrologen onderschatten. Zij (zowel de mannen als de vrouwen) zijn zeer slim en gedreven psychologen. Zonder dat men er erg in heeft vertelt men, gedurende verschillende consultaties, gans zijn leven. Later, als men dit vergeten heeft, komen zij dan op de proppen met voorvallen uit je leven die ze zogezegd in de "Sterren" gelezen hebben. En je bent dan natuurlijk stom verbaasd en gelooft alles wat ze je in 't vervolg vertellen.

Het enige ASTRONOMISCH dat er aan verbonden is, zijn de bedragen die voor een consultatie door niet scrupuleuze "Astrologen" en "Paragnosten" gevraagd worden aan wanhopige mensen.

ONGEGRONDE BEWERINGEN.


1.
Men haalt dikwijls aan dat de Astrologie een wetenschap is aangezien zij onderwezen wordt aan sommige universiteiten of colleges in de U.S.A. Aangezien er in de States een algehele godsdienstvrijheid is, mag iedereen die het zelf kan betalen gelijk ook wat onderwijzen. Religieuze sekten zoals de "Getuigen van Jehova", de "Mormonen", de "Church of Scientology" de "Moonsekte" en andere die over enorme financiële mogelijkheden beschikken hebben hun eigen universiteiten. Een leerstoel aan een "universiteit" wil dus niet zeggen dat men de Astrologie als een wetenschap moet beschouwen !

2. De Astrologen vergelijken zichzelf met de vervolgde Galileï. Dit is totaal belachelijk want Galileï werd vervolgd omdat hij het Heliocentrisme (Zon in het centrum) verdedigde tegen de Kerk die het Geocentrisme (Aarde in het centrum) verkoos. De Astrologen steunen zich nog steeds op het geocentrisme !

3. Het grootste aantal geboorten zou gebeuren bij "Volle Maan". Statistieken bewijzen dat dit niet waar is. Dit geloof komt van sommige vroedvrouwen die dit op kleine schaal zien. Dit werd nog eens bevestigd door een onderzoek uitgevoerd in North-Caroline (USA) waarbij gegevens van meer dan 500.000 geboorten werden geanalyseerd. Zie www.gezondheid.be

4. De Zon en de Maan hebben een grote invloed op de Aarde. Dit zal niemand ontkennen maar het is een algemene invloed en er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat er een geïndividualiseerde invloed is. En dit nog minder vanwege de planeten en de sterren.

5. Soms helpt het toeval de Astrologie wel eens. Tijdens presidentverkiezingen in de U.S.A. of Frankrijk als er maar twee kandidaten overblijven, voorspellen bepaalde Astrologen de overwinning van kandidaat A en anderen de overwinning van kandidaat B. Er zal steeds één Astroloog gelijk halen. Zijn collega die op het verkeerde paard gewed heeft, zal men zo vlug mogelijk vergeten.

VRAGEN AAN DE ASTROLOGEN.


1.
In 1975 verscheen in het Amerikaanse tijdschrift "Humanist" een manifest getiteld : "Bezwaren tegen de Astrologie" ondertekend door 192 wetenschappers, waaronder 19 Nobelprijswinnaars.

2. Enkele jaren geleden heeft men de "Prix Théodore" in het leven geroepen met een beloning van 150.000 € voor de Astroloog die kan bewijzen dat de Astrologie werkt. Velen hebben dit reeds geprobeerd, maar zonder resultaat. De in Vlaanderen beroemde Astrologe Mevr.Greet Fransen heeft deelgenomen aan een voorbereidende test op 5 februari 2000 voor de VRT en haalde er een score van 1/7 !. Een cotatie van 4/7 was voldoende ! (Alle inlichtingen zijn te verkrijgen bij : SKEPP, Laarbeeklaan, 103, 1090 Brussel of de Stichting SKEPSIS , postbus 2657, 3500 GR UTRECHT.)

3. Men heeft de geboortegegevens van een tiental moordenaars, waaronder de massamoordenaar PETIOT, naar verschillende Astrologen gestuurd. Geen enkel heeft ook maar iets abnormaals kunnen ontdekken in de horoscoop. Meer nog : men heeft het commentaar op de Horoscoop van Petiot naar een tiental personen gestuurd en velen hebben zich erin herkend !!

4. De Astrologen voeren steeds aan dat niemand kan bewijzen dat zij ongelijk hebben. Hier verplaatsen zij de last van het bewijs. Niemand moet bewijzen dat de Astrologie NIET werkt;
DE ASTROLOGEN MOETEN BEWIJZEN DAT HET WEL WERKT.

5. De planeten : Mercurius, Venus, Mars, Saturnus en Jupiter waren reeds sinds de oudheid bekend aangezien men ze met het blote oog kon waarnemen. De andere drie : Uranus, Neptunus en Pluto werden pas veel later ontdekt, respectievelijk in 1781, 1846 en 1930. Aangezien men nu veel rekening houdt met de stand van deze planeten en vooral van Pluto, moeten we dan veronderstellen dat al de ontledingen van de Astrologen, voordat men deze planeten ontdekt had, totaal verkeerd zijn ?
Op 24 augustus 2006 heeft de Internationale Astronomische Unie beslist in Praag om de planeet Pluto te degraderen tot "dwergplaneet" met de andere drie : Ceres, Xena en Charon. Wat gaan de Astrologen nu uit hun mauw schudden om de leemte die Pluto laat in de voorspellingen op te vullen ?

6. Vele Amerikaanse Astrologen houden rekening met de Siderische horoscoop (de juiste dus) en moeten dus tot conclusies komen die verschillen van de Europese, aangezien de planeten zich in een ander sterrenbeeld bevinden !!

7. De Astrologen zijn heel goed op de hoogte van de kritiek op hun werk. Daarom vinden zij van alles uit om toch te tonen dat zij gelijk hebben. Zo bijvoorbeeld de introductie van de Ascendant die de invloed van het Sterrenbeeld moet beïnvloeden. De laatste uitvinding is de bewering dat de Sterrenbeelden niet meer zijn dan een "referentie" om de plaats van de Planeten te kunnen situeren. Sommigen pretenderen zelfs dat men met het tegenoverliggende Sterrenbeeld moet rekening houden enz. Zij wringen zich in alle bochten en spartelen, zoals mijn grootmoeder zei, "als een duivel in een wijwatervat" .

8. Onder de "NIEUWSTE ASTROLOGIE" verbinden sommige Astrologen de Westerse Astrologie met de Chinese Astrologie waarin ieder jaar het beeld oproept van een dier. Om meer te weten over de Chinese Astrologie gelieve op de rubriek te klikken. Men kan hier niets anders antwoorden dan dat wij ook hier te doen hebben met legendes en mythologie.

CONCLUSIE.


De aandachtige lezer zal ondertussen de volgende abnormaliteiten ontdekt hebben :

1. De werkelijke grootte van de sterrenbeelden komt niet overeen met de theoretische grootte van 30° elk.

2. Het lentepunt dat zich voor 2000 jaar in ARIES (Ram) bevond, bevindt zich nu tussen PISCES (Vissen) en AQUARIUS (Waterman). Gezien de grens tussen twee sterrenbeelden een ingebeelde lijn is, kan men niet met zekerheid bepalen waar het lentepunt zich nu situeert.

3. Twee-dimentionaal schijnen de tekeningen op papier perfect te kloppen. De sterren bevinden zich echter in de drie-dimentionale ruimte waar diezelfde tekeningen geen steek houden.

4. De Astrologen steunen zich nog steeds op het GEOCENTRISME en plaatsen de Aarde in het midden van het heelal. De Griekse Astronoom ARISTARCHUS VAN SAMOS (300 v.C.) liet de Aarde rond de Zon draaien, het HELIOCENTRISME genoemd. Deze theorie werd te niet gedaan door de Griekse sterrenkundige, geograaf en wiskundige CLAUDIUS PTOLEMAEUS (85 - 150 na C.) in zijn boek "ALMAGEST". dat tot aan het einde van de 16de eeuw als basis diende voor de Sterrenkunde. Zie hieronder de afbeelding links bekend onder de naam "Christelijk Aristotelesse Cosmos" in 1524. Copernicus en vooral Galileï hebben de moed gehad het HELIOCENTRISME te verdedigen tegen de alom machtige Katholieke Kerk die de Aarde, voor religieuze redenen als CENTRUM van het heelal wilde behouden. Zie de afbeelding rechts uit1543 van de hand van Copernicus

.

5. De vrouw wordt in de Astrologie nog steeds aanzien als passief en negatief terwijl de man als actief en positief beschouwd wordt. Ook dit toont aan dat men de vrouw steeds in een minderwaardige rol wil dringen.
Ik begrijp werkelijk niet hoe het komt dat vooral vrouwen in de Astrologie geloven.

6. Kinderen die in een bepaald "ongunstig" sterrenbeeld geboren zijn, zouden minder slaagkansen hebben dan andere die in een "gunstig" sterrenbeeld ter wereld komen. Als men de hieronder afgebeelde grafiek van 11.607 belangrijke personen bekijkt stelt men ogenblikkelijk vast dat de verdeling over de verschillende sterrenbeelden bijna gelijk is. Ik ben zeker dat het evenredig verdelen zou toenemen met het verhogen van het aantal personen. Dit bewijst meer dan genoeg dat er geen "slechte" tekens bestaan. Ogenschijnlijk zijn er minder personen in SCORPIUS, SAGITTARIUS EN CAPRICORNUS : dit spruit voort uit het feit dat er in deze periode minder geboorten waren tussen 1840 en 1920. Deze cijfers komen van Het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

7. Als men handmatig een horoscoop tracht op te maken vereist dit een goede documentatie en veel tijd. Dit wordt nu op enkele minuten tijd gedaan door de P.C. met een aangepast programmaatje. U krijgt er de "Radix" zoals hierhoger afgebeeld en ook de commentaar.
Als men een horoscoop laat opstellen door verschillende Astrologen zal de "Radix" dezelfde zijn. Zij steunen zich allen op dezelfde tabellen, EFEMERIDEN genoemd, die de stand van de planeten, dag per dag, aangeven. Waarin zij allemaal verschillen van elkaar is de commentaar (Bla-Bla). Sinds zij ook de P.C. gebruiken zijn er Astrologen die de commentaar van het programma klakkeloos overnemen.
De kunst van de Astroloog bestaat er in, in de commentaar feiten te vermelden die van toepassing zijn op alle mensen (zoals bv een groot liefdesverdriet, een verhuis, een grote reis, slecht begrepen worden door de anderen, misbruik van je goedheid maken enz). De "klanten" onthouden dan alleen de punten waarin zij zich herkennen en die met hun persoonlijkheid of voorvallen uit hun leven overeen stemmen en vergeten de andere.

8.
Waar de Astrologen sterk in zijn, is het bestuderen van de horoscoop van beruchte of beroemde personen, bijvoorbeeld : Adolf Hitler, Eichmann, Winston Churchill, Roosevelt, Stalin, de Gaulle, Albert Einstein, Arthur Rubinstein, Picasso, Marc Dutroux enz. Zij kunnen aan de hand van de stand der planeten en sterren de volledige persoonlijkheid van deze mensen uitleggen. Dit is werk "après coup". Is er één Astroloog bekwam om aan de hand van de horoscoop van een pasgeboren kind te voorspellen of dit een Nobelprijswinnaar of een massamoordenaar wordt ?

9. De Horoscoop die in dag- en weekbladen verschijnt wordt over het algemeen gemaakt door alle bedienden die een beurtrol hebben en er dus figuurlijk met hun pet naar gooien. In feite heeft het ook weinig belang aangezien deze "pophoroscopen" evenveel waard zijn als deze opgemaakt door de "Astrologen".

10. In feite kan men op een simpele manier bewijzen dat de Astrologie gewoon een GELOOF is en alle wetenschappelijke basis mist.

De zwakke mens heeft in de oudheid GODEN en DUIVELS geschapen om een verklaring te vinden voor de vele vragen en rampen die op hem afkwamen. Zijn GODEN en GODINNEN hadden dezelfde goede en slechte eigenschappen als de mens zelf.

11. Ons Zonnestelsel telt nog enkel 8 planeten i.p.v. 9 ! De planeet "Pluto" is gedegradeerd tot dwergplaneet. Dat is beslist door de Internationale Astronomische Unie tijdens haar vergadering in Praag. Pluto speelt echter een zeer belangrijke rol bij de voorspellingen van de Astrologen. Ik vraag mij af wat zij nu uit hun mauw gaan toveren om deze lacune op te vullen ! (augustus 2006)

DE MENS HEEFT DE GODEN, OOK DE BIJBELSE GOD, GESCHAPEN NAAR ZIJN EVENBEELD.

Op deze manier werd de Griekse en Romeinse Mythogie gecreëerd. Later ontdekte men de planeten en gaf er de namen aan van de bestaande Goden. De goede en slechte eigenschappen werden ook overgedragen. Op dit alles steunt zich de Astrologie zoals men ziet onder de vorm van de hieronder getekende piramide.
Als men de twee onderste rode balken weghaalt stort de Astrologie als een kaartenhuisje in elkaar.

GELOVEN IN ASTROLOGIE IS DUS GEWOONWEG GELOVEN IN DE GRIEKSE EN ROMEINSE MYTHOLOGIE !

 

 

EPILOOG.

VERWITTIGING.

Dit is een korte inhoud van jarenlang opzoekingswerk en studie. Ik heb gekozen om het kort te houden en heb mij beperkt tot essentiële gegevens die niet mogen ontbreken om te begrijpen hoe de Astrologie samengesteld is. Het spreekt vanzelf dat ik iedere vraag of opmerking met genoegen zal beantwoorden.
Adres :
scietcat@skynet.be
DEZE SITE IS IN VOORDURENDE EVOLUTIE EN ZAL REGELMATIG BIJGEWERKT WORDEN.
DE LAASTE KEER GEBEURDE DIT OP : 03/05/15

BIBLIOGRAFIE :

- "A Student text-book of Astrology"- V. Robson.
- "A vous de choisir" par Fr MARY.
- "Analogieën in de Astrologie" door G. Kolmus.
- "Astrologie, zin of onzin ?" van Ronny Martens en Tim Trachet.
- "Astrologie" collection "Que Sais-je" par Suzel Fuseau.
- "Astrologie cursus" door Halbe van de Velde.
- "Astrologie en Horoscoop" door Paul Pidancet.
- "Astrologie wetenschappelijk bewezen" door P. Seymour.
- "Astronomiegids" door Klaus Lindner.
- "Beeld en schrift in het oude Egypte".
- "Calendars and constellations" C. Aubier.
- "Chinese Dierenriem : Het Paard" door C. Aubier.
- De Bijbel
- De Koran..
- "De Buitenplaneten" door Liz Green.
- "De Horoscooptekening" door J. Hubers.
- "De Kabbala ontcijferd door Janet Berenson-Perkins.
- "De Levensklok" door Bruno Hubert.
- "De Maan en de Astrologie" door J. Virgatchik.
- "De Mythe van de Astrologie" van Bart Y. Bok & L.E. Jérome.

- "De Planeten in Transit" door R.Hand.
- "De Tijdrekening" door D. van de Candelaere.
- "De Tranen van de Krokodil" door Piet Vroon.
- "De Twaalf Huizen" door H. Sasportas/
- "De Voorspellingen van de Maya's ontcijferd" door A.Gilbert.
- "Een Hart onder de Dierenriem" door Karel Jonckhere.
- "Efemeriden 1901 - 2000" door John Kars.
- "Efemeriden 2000 - 2050" door The Rosicrucian.
- "En duizend jaar als Een Dag" door F.L. Boschke.
- "Handboek Astrologie" door B.A. Mertz.
- "Het Astrologisch Argument" door Jan Toonder.
- "Het Ontstaan en het Einde van Alles" door Graham Hancock".
- "Het Orionmysterie" Bauval en Gilbert.
- "La Franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes" par OSWARD WIRTH.
- "La Philosophie Chinoise" par CHOIV YIH CHING.
- "Les Charlatans du Ciel" door Alain Gillot-Pétré.
- "L'Assyriologie" par Paul Garelli.
- "Mythen van de mensheid" door Roy Willis.
- "Nemesis" door D. Goldsmith.
- "Nieuwste Astrologie" door S. White.
- "Nostradamus en de Voorspellingen" door J. Hogue.
- "Nostradamus" door A. Centurio.
- "Nostradamus en de Verzen" .
- "Ruimte en Tijd" door T. Ferris.
- "Sterrengidsen" verschillende jaartellingen.
- "Sterrenkijken" door David H. Levy.
- "Tijd ritme en Rust" door M.L. VON FRANZ.
- "Voorspel uw Toekomst" door uitgeverij Helmond.
- "Waren de Goden Astronauten" door E.V. Daniken.
- "Wat is Tijd ?" door G.J. Whitrow.
- "Wat is toch Astrologie ?" door K.M. Hamaker.
- "Welke Ster is dat ?" door W. Widmann.
- "Wereldencyclopedie over de Mythologie" door Peter Clayton.

Aantal bezoekers: # Bezoekers

Ik dank je voor je aandacht en hoop dat ik er toe bijgedragen heb je te leren nadenken met je eigen hersens en dat je een VRIJ MENS geworden bent. Nog één raad : kijk eens 's avonds of 's morgens naar de hemel en zoek de ECHTE PLANETEN tussen de miljoenen sterren. Het is grandioos en misschien wordt je een amateur-astronoom !

 

 

Terug naar HOMEPAGE.